Detaljregulering av Togparkering Tønsberg - Kunngjøring av vedtak og klagerett

Detaljregulering av Togparkering Tønsberg - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Togparkering Tønsberg sak. 147/21.

Vedtatt plan for Togparkering Tønsberg - Klikk for stort bilde 

PlanID og plannavn

3803 20200188 – Togparkering Tønsberg

Hensikt med planen

Når togtilbudet på Vestfoldbanen utvides etter utbygging av dobbeltsporet i 2025 trengs det flere tog. Et togparkeringsanlegg er et sporområde hvor de nye togene kan parkeres og det kan gjøres driftsoppgaver som innvendig vask, vannpåfylling, søppeltømming og toalettømming. Planen legger til rette for et togparkeringsanlegg inntil det nye dobbeltsporet ved Barkåker med teknisk bygg, servicebygg og adkomstvei fram til Hortensveien.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Bestemmelser
Plankart, Østre del
Plankart, Nordre del
Plankart, Søndre del
Planbeskrivelse 
Saksframlegg m/kommunestyrevedtak​​​​​​​
 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 03.12.2021. Klagen merkes 3803 20200188 og sendes via kartportalen «Send uttalelse» knapp eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 47 35 75 78 eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Til toppen