Detaljregulering av Tolvsrød sentrum - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Tolvsrød sentrum - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 23.09.2022, UPB-sak 172/22, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Tolvsrød sentrum, planID 3803 20190179, ut til offentlig ettersyn.

Plankart  - Klikk for stort bilde 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge rammene for videre utvikling av Tolvsrød lokalsenter med sentrumsfunksjoner, boliger, grøntområder og sosiale møteplasser. Planområdet skal bidra til arealeffektiv utnyttelse av lokalsenteret og reduserte utslipp gjennom redusert transportbehov, energitiltak i bygg og teknisk infrastruktur. Planområdet skal utformes slik at bygningsmassen fremstår variert og oppdelt, og med uteområder tilrettelagt med kvaliteter for beboere og besøkende i alle aldre.

Sentralt i planområdet legges det til rette for en hovedakse for gang- og sykkel, torg og torgbygg, oppholds- og lekearealer. Bruk av beplantning, varierte dekker og overvannshåndtering skal gi gode miljøkvaliteter for beboere og besøkende til området. Funksjonsblanding i bygg og programmering av felles uteareal på bakkeplan skal gi variert oppholdstilbud og levende rom for alle på bakkeplan. Første etasjer mot hovedaksen og Valløveien er planlagt slik at disse bidrar til aktivitet mot torget og hovedvei, og slik at området får et variert tjenestetilbud.  Atkomst til parkering er lagt i planområdets ytterkanter slik at biltrafikk belaster planområdet minst mulig, og kun nødvendig drift og varelevering medfører kjøring innad i området.

Om planområdet

Området ligger i Søndre Slagen, ca. 5 km øst for Tønsberg sentrum. Planområdet er på ca. 22,5 dekar og utgjør det etablerte lokalsenteret på Tolvsrød, samt tre tilliggende eneboligtomter. Pr. i dag er det en dagligvare, to spisesteder, apotek, legesenter og diverse butikker innenfor området. Bensinstasjonen på området ble nedlagt mai 2019 og er sanert. Store deler av arealene benyttes til kjøre- og parkeringsarealer.

Omkringliggende bebyggelse består av småhusbebyggelse gjennom eneboliger i sør og øst og flermannsboliger i vest. Planområdet grenser til en grøntkorridor i nord som strekker seg helt til Ringshaugveien.

I kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 er området satt av til sentrumsformål, boligformål, kombinert bebyggelse og anlegg, samt veiformål. Tolvsrød er angitt som et av kommunens aktive lokalsentre.

Informasjon om planforslag

Plankart
Reguleringsbestemmelser
Illustrasjonsplan, juridisk
Planbeskrivelse 
Eierform
Illustrasjoner
Saksfremlegg med vedtak
 
All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Høringsuttalelse på planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 25. november 2022. Send uttalelse per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 473 57 578  eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no.

Åpen prosjektkontor

Forslagsstiller ved Folksom AS vil ha bemannet prosjektkontor fredag 14. okt., 28. okt. og 11. nov. fra
kl 10-12.

Kontoret vil for øvrig være åpent for alle fra 9-16.30 hverdager og 9-14 lørdager fra 14. okt. og ut høringsperioden. På kontoret vil planforslaget, illustrasjoner og annen bakgrunnsmateriale være tilgjengelig. Kontoret er inn entredøren ved Boots apotek og til høyre.  

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside

Til toppen