Detaljregulering av Tønsberg Montessori – PlanID 3803 20200196 – Høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Tønsberg Montessori – PlanID 3803 20200196 – Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 10 har utvalget for plan og bygg i møte 19.12.2022, UPB sak nr: 253/22 vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan for Tønsberg Montessori, planID 3803 20200196, ut til offentlig ettersyn.

Plankart

Hensikten med reguleringsplanen

Hensikten med reguleringsplanen er å utvide den eksisterende skolens og barnehagens arealer.

Tønsberg Montessori har behov for å utvide skolens og barnehagens arealer. I de senere årene har deler av undervisningen foregått i midlertidige undervisningsbygg, plassert på landbruksarealene øst for skolegården. Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av både bebyggelse og uteoppholdsarealer.

 

Informasjon om planforslaget

Saksfremlegg med vedtak

Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Eieform

                                                                                                                                                                             

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart  

1.gangsbehandling

Høringsuttalelse på planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 24.02.2023. Send uttalelse per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen