Detaljregulering av Tønsberg stasjon - høring og offentlig ettersyn av utvidet planområde

Detaljregulering av Tønsberg stasjon - høring og offentlig ettersyn av utvidet planområde

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legger Tønsberg kommune utvidelse av planområde for detaljreguleringsplan for Tønsberg stasjon planId 3803 20200199 ut til offentlig ettersyn.

Utvidelse av planområdet  - Klikk for stort bilde 

Hensikten med planen

Tønsberg stasjon skal bygges om til fire spor til 2025 for å legge til rette for flere togavganger. Oppgraderingen skal være ferdig til det nye sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo blir tatt i bruk. Byggeperiode er forventet å være fra 2022 til 2025. Reguleringsplan for ombygging av stasjonen var på høring fra 11.10.2021 med frist 22.11.2021. Planområde utvides med midlertidig anleggsområde fram til Stenmalveien.

Utvidet planområde

Etter høringen har det kommet fram at det vil kunne bli behov for å benytte Erlandsens gate for trafikk til anleggsområdet i byggeperioden. Erlandsens gate er enveiskjørt inn fra Stenmalveien. I anleggsperioden vil det være behov for å åpne gaten i begge kjøreretninger. Parkeringsplassene langs sørsiden av Erlandsens gate fjernes midlertidig. For å kunne kjøre ut på Stenmalveien på en trafikksikker måte må sikten i krysset forbedres ved at det fjernes vegetasjon, gjerder og liknende på tilstøtende eiendommer Stenmalveien 6 og 8 A gbnr 1009/82 og 1009/134.

Etter byggeperioden vil området settes i opprinnelig stand eller erstattes, og Erlandsens gate vil bli enveiskjørt som tidligere.

Informasjon om planforslaget og utvidelsen 

Plankart (utvidelsen er merket  #2 i plankart)
Bestemmelser (endringer er vist i dokumentet)
Notat anleggsgjennomføring
Planbeskrivelse 

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart  og ved å trykke på «Planinformasjon».

Dokumentene og mer utfyllende informasjon om saken finnes på Bane NOR sine nettsider:
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-stasjon/

Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 22.02.2022. Merknader kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merke uttalelse med «Tønsberg stasjon- planID 3803 20200199». Send gjerne kopi til postmottak@banenor.no merket med «sak: 202011386».

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Gisle Rebnord Totland på telefon 90620518 eller e-post totgis@banenor.no. Det vil være mulig å avtale møte med oss, fysisk eller digitalt.

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i Utvalget for plan og bygg i Tønsberg kommune og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen