Detaljregulering av Tønsberg stasjon - planID 3803 20200199 - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Tønsberg stasjon - planID 3803 20200199 - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 27.08.2021, UPB-sak nr.: 174/21 vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan for Tønsberg stasjon til offentlig ettersyn.

Plankart - Klikk for stort bilde 

Hensikt med planen

Bane NOR skal oppgradere Tønsberg stasjon til fire plattformer for å legge til rette for flere togavganger. Oppgraderingen skal være ferdig til det nye sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo blir tatt i bruk. Byggeperiode er forventet å være fra 2022 til 2025.

Om planområdet

Planområdet ligger sentralt i Tønsberg sentrum, er på ca. 39 dekar og er i dag i bruk som spor- og stasjonsområde. Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål og Bane i kommuneplanen/byplanen. Planområdet ligger i H290_ Støysone - Avvikssone støy og luftkvalitet.

 

Informasjon om planforslag

Saksfremlegg med vedtak
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse 
Illustrasjonsplan 
Miljøoppfølgingsplan 
ROS-Analyse 

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Høringsuttalelse på planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 22.11.2021. Merknader kan sendes via  «Send uttalelse» knappen. Alternativt kan merknadene sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merke uttalelse med «Tønsberg stasjon- planID 3803 20200199». Send gjerne kopi til postmottak@banenor.no merket med «sak: 202011386».

Åpen møte om planen onsdag 3. november

Det vil avholdes et åpent møte 3. november mellom kl 18:00 og 19:00. Møte holdes i Bane NORs kontor i Tønsberg Eckersbergate 3.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med kommunen ved Ståle Sørensen på telefon 47357578  eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no eller Bane NOR ved Gisle Rebnord Totland på telefon 90620518 eller e-post totgis@banenor.no. Det vil være mulig å avtale møte med oss, fysisk eller digitalt.

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i Utvalget for plan og bygg i Tønsberg kommune og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen