Detaljregulering av Tønsberg stasjon – varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av Tønsberg stasjon – varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for detaljregulering av Tønsberg stasjon, planID 3803 20200199 med eiendom gårds og bruksnummer 208/5 med flere.

Planavgrensning - Klikk for stort bilde 

PlanID og plannavn

PlanID 3803 20200199 - Tønsberg stasjon.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen (Oslo-Tønsberg) med fire tog i timen. For videre planlegging av InterCity mellom Tønsberg og Stokke pågår det et eget planarbeid. Løsningen for denne delstrekning er foreløpig ikke avklart.

Om planområdet

Planområdet ligger sentralt i Tønsberg sentrum, er på ca. 39 dekar og er i dag i bruk som spor- og stasjonsområde. Området er avsatt til kombinert Bebyggelse og anleggsformål og Bane i kommuneplanen/byplanen. Planområdet ligger i H290_ Støysone - Avvikssone støy og luftkvalitet.

Viktige problemstillinger

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være mobilitet og trafikale forhold. Planforslaget skal redegjøre for endringer i trafikkmengde for «myke og harde» trafikanter som en følge av økt togtilbud, samt løsninger og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsfase. I tillegg skal trygghet og sikkerhet for ferdsel og opphold i det offentlige rom, blant annet i undergang, sykkelparkering/hotell vurderes. Klimatilpasning, herunder klimagassutslipp og lokal overvannshåndtering vil inngå i vurderingene.

Kommunen har vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med statlige og regionale føringer samt overordnet plan. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg, og framtidig funksjoner, arealbruk og -disponering vil være tilsvarende dagens.

Informasjon om planarbeidet

Prosjektbeskrivelse (PDF)
Referat fra oppstartsmøte (PDF)


All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

Planleggingen og oppgraderingen av Tønsberg stasjon håndteres av prosjektet Utbygging Barkåker-Tønsberg i Bane NOR. Du kan lese mer om prosjektet på nettsiden: http://www.banenor.no/tonsberg-stasjon

Her vil du også finne nyhetssaker og nyttig informasjon om det pågående arbeidet.

Innspill til planoppstart

Innspill sendes innen 18.12.2020 via ”Send uttalelse”, knappen eller alternativt i e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.
Send kopi til postmottak@banenor.no.

Send uttalelse 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes  Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen, v/Gisle Rebnord Totland. E-post: Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no, telefon: 90620518

Det vil være mulig å avtale digitale eller fysiske møter med Bane NOR for enkeltpersoner. Hvordan møtene gjennomføres vil måtte tilpasses gjeldende føringer for smittevern. Ta kontakt med Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen, v/Gisle Rebnord Totland for nærmere avtale.

Videre behandling

Bane NOR utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Bane NOR legge så planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 3-7. Etter høring sender Bane NOR planforslaget inn til kommunene for behandling og vedtak av plan.

Til toppen