Detaljregulering av Træleborgveien 15 nr. 2- Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av Træleborgveien 15 nr. 2- Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Træleborgveien 15 nr. 2.

kart om viser planavgrensning  - Klikk for stort bilde 

Hensikten med planen

Fiskerjenta eiendom AS ønsker å regulere Træleborgveien 15 nr. 2 gbnr. 1005/15 og 1006/222.  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for er å øke utnyttelsen av tomta. I planen vil det bli lagt til rette for nye kontorbygg med tilhørende produksjonslokaler. Videre vil virksomheter som kan ha nytte av en samlokalisering kunne etablere seg på området.

Om planområdet

Planområdet ligger Stensarmeen er på ca. 8 daa og er i dag i bruk som bruk som kontor og verksted for H. Henriksen AS. Området er avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål i byplanen, og omfattes av reguleringsplanen for Træleborgveien 15 (2015). Området er regulert til byggeområde for kontor og kombinert formål kontor, industri og lager.  

Viktige problemstillinger

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være støy fra Ringveien, geoteknikk/stabilitet, håndtering av overvann og hensynet til tilgrensende boligområde. Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet

​​​Referat fra oppstartsmøte
Planinitiativ 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

 

Innspill til planoppstart

Uttalelse sendes innen 10.10.2021 via Send uttalelse knappen. Alternativt kan du sende e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til kristian@spir.no.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Spir arkitekter AS v/Kristian Ottesen, mob. 950 44 063, e – post: kristian@spir.no.

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen