Detaljregulering av Valløveien 19 - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 27.10.2023, UPB-sak 169/23, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Valløveien 19, planID 3803 20200200, ut til offentlig ettersyn.

 

Plankart - Klikk for stort bilde

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av inntil 7 boenheter med tilhørende parkering, uteopphold og lekeareal. Det legges også opp til tjenesteyting, kontor og bolig i eksisterende bygg ut mot Valløveien, med tilhørende kundeparkering i øst. Tilkomst til parkeringskjeller vil være via Magnes vei.

Om planområdet

Planområdet er på om lag 2,5 daa og ligger på Tolvsrød ca. 500 meter fra Olsrød lokalsenter og 600 meter fra Tolvsrød områdesenter.

Informasjon om planforslag

Saksframlegg med vedtak
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse pr. 02.10.2023

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Høringsuttalelse på planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 22. desember 2023.
Send uttalelse per epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Anders Nystuen på telefon 924 55 824 eller epost anders.nystuen@tonsberg.kommune.no

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.