Detaljregulering av Valløveien 19, PlanID 3905 20200200 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan for Valløveien 19, PlanID 3905 20200200 i møte 12.06.2024, KST sak nr. 066/24. 

PlanID og plannavn

3905 20200200 Valløveien 19

Hensikt med planen

Planen legger til rette for oppføring av 7 boenheter med tilhørende parkering, uteopphold og lekeareal. En av boenhetene skal oppføres i eksisterende bygg ut mot Valløveien mens de 6 andre skal oppføres i nytt bygg. Det tilrettelegges også for tjenesteyting og kontor i det eksisterende bygget, med tilhørende kundeparkering i øst. Tilkomst til parkeringskjeller vil være fra Magnes vei i øst. 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens nettside https://www.tonsberg.kommune.no se:

  • Kart
  • Kommunens saks-arkiv sak nr.  20/14823, se innsyn og postlister  
  • Saksfremlegg fremlagt for kommunestyret 12.06.2024 sak nr. 066/24, se politisk møteplan.

Dokumenter:

Valløv 19 vedtatt
Tittel Publisert Type
Eierform 20200200_G 20240612 EIERFORM

25.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eierform 20200200_G 20240612 EIERFORM.pdf
Plankart 20200200_G 20240612 vedtatt plan

25.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart 20200200_G 20240612 vedtatt plan.pdf
Reguleringsbestemmelser 20200200_R 20240612

25.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser 20200200_R 20240612.pdf
Saksfremlegg 20200200_S 20240612

25.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg 20200200_S 20240612.pdf
Planbeskrivelse 20200200_B 20240612

25.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse 20200200_B 20240612.pdf

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket. Frist er 19.07.2024. Klagen merkes 3905 20200200 og sendes postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til saksbehandler edle.liebe@tonsberg.kommune.no

Ev. kan klage sendes Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Edle Liebe på telefon 911 06 479 eller e-post edle.liebe@tonsberg.kommune.no 

Videre behandling

En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.