Detaljregulering av Velleveien 15 - Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av Velleveien 15 - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Rambøll AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Velleveien 15, planID 3803 20200201.

Klikk for stort bilde  

PlanID og plannavn

3803 20200201- Velleveien 15

 

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av driftsarealet til Anleggsgartnerfirmaet Strandman AS, slik at bedriftens aktiviteter kan samles på ett sted. 

 

Om planområdet

Planområdet ligger langs østsiden av Velleveien, er på ca. 12,7 daa. I nordre del av området (gbnr. 86/14) ligger i dag driftsarealet til Anleggsgartnerfirmaet Strandman AS. Sørlige del driftes som del av et større jordbruksareal. Området er avsatt til næring og LNF i kommuneplanen og ligger innenfor hensynssone Bevaring kulturmiljø.

 

Viktige forhold

Viktige forhold som planen skal løse er trafikksikkerhet, hensyn til omkringliggende bebyggelse og det nasjonalt viktige kulturlandskapet i Slagendalen. Som ledd i planarbeidet omdisponeres ca. 5 daa jordbruksareal. Som kompensasjon er det inngått avtale om nydyrking av et erstatningsareal på 20 daa lengre nord i Slagendalen.

 

Krav til konsekvensutredning

Kommunen har vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning. 
Virkninger av tiltaket på kulturlandskap og kulturmiljø blir viktige tema i planarbeidet.

 

Informasjon om planarbeidet

Velleveien 15
Tittel Publisert Type
Planinitiativ

Planinitiativ

11.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200201_A 20201013 Planinitiativ.pdf
Referat oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

11.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200201_A 20201103 Referat oppstartsmøte.pdf


All tilgjengelig informasjon finner du på kommunensDigital kart

 

Innspill til planoppstart

Innspill sendes innen 25.01.2021 via "send uttalelse"  eller per e-post til Postmottak@tonsberg.kommune.no  med kopi til kim.boisen@ramboll.no.

Send uttalelse

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Rambøll AS v. Kim Boisen på telefon 47 93224545 eller på e-post kim.boisen@ramboll.no

 

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen