Detaljregulering for Bergshaugen nordøstre - PlanID 3803 20230225 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Planforum Arkitekter på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune oppstart av planarbeid for Bergshaugen nordøstre. 

Planavgrensning

Plannavn og planID

Detaljregulering av Bergshaugen nordøstre

3803 20230225

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å etablere rammer for eksisterende og etablert bruk i området, herunder plasthallen Meny Arena, øvingsområdet for anleggslinjen ved Re VGS, vei og parkeringsarealene. 

Om planområdet

Planområdet ligger rundt plasthallen Meny Arena ved siden av Ramneshallen og er på cirka 33,7 daa. Planområdet er i dag i bruk som friareal/skog, idrettsanlegg, trafikkarealer, parkeringsarealer samt øvingsområde for anleggslinjen ved Re VGS. Området er avsatt til friområde og veiareal i kommuneplanen. 

Viktige problemstillinger

Viktige problemstillinger som planen skal vurdere/løse vil være blant annet:

  • hensynet til omkringliggende bebyggelse
  • trafikksikkerhet
  • idrettens behov for infrastruktur

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte finner du her:

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte 

Innspill til planoppstart

Eventuell uttalelse sendes inn innen 22.05.2023 per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til firmapost@planforum.no.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe så kan du ta kontakt med Planforum Arkitekter AS per e-post: firmapost@planforum.no eller på tlf: 40870304.

Videre behandling

Plankonsulenten utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som eventuelt vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.