Detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11- Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11, KST sak. 163/22.

Plankart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanID og plannavn

3803 20200192

Detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11

Hensikten med reguleringsplanen

Hensikten med reguleringsplanen er etablering av kommunale omsorgsboliger for mennesker med psykiatri- og rusproblemer. Planforslaget legger opp til å bygge 8 bemannede omsorgsenheter med personalbase og 4 fysisk forsterkede omsorgsenheter. Den bemannede bygningen vil bestå av 8 boenheter med døgnbemanning. Beboerne i de fysisk forsterkede omsorgsenhetene vil være under oppsyn fra de ansatte i den bemannede bygningen.

Hensikten med reguleringsplanen er også utvikling av et boligfelt syd i planområdet. Planforslaget åpner for utbygging av: rekkehus, kjedehus, tremannsbolig, firemannsbolig og lavblokk. Det er foreslått inntil 29 boenheter.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Eieform                                                                                                           

Saksfremlegg med vedtak

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart  

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 30.01.2023. Klagen merkes 3803 20200192 og sendes via kartportalen «Send uttalelse» knapp eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Ev. klage sendes til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg, innen dato 30.01.2023. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.