Detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11 - Offentlig ettersyn og høring

Detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11 - Offentlig ettersyn og høring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 19.11.2021, UPB-sak nr.: 239/21 vedtatt å legge planforslaget til detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11 ut til høring og offentlig ettersyn.  

Plankart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanID og plannavn

3803 20200192 - Detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er etablering av kommunale omsorgsboliger for mennesker med psykiatri- og rusproblemer. Planforslaget legger opp til å bygge 8 bemannede omsorgsenheter med personalbase og forsterkede omsorgsenheter. Den bemannede bygningen vil bestå av 8 boenheter med døgnbemanning. Forsterkede omsorgsenheter er selvstendige enheter for mennesker som ikke passer inn i en felles bolig. Beboerne vil være under oppsyn fra de ansatte i den bemannede bygningen.

Hensikten med reguleringsplanen er også utvikling av et boligfelt syd i planområdet. Planforslaget åpner for utbygging av: rekkehus, kjedehus, tremannsbolig, firemannsbolig og lavblokk. Det er foreslått inntil 29 boenheter.

Informasjon om planforslaget

Vedtak

Plankart

Eierform

Bestemmelser

Planbeskrivelse

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart.

Saksdokumenter til 1.gangsbehandling

 

Du kan gi en høringsuttalelse 

Uttalelse må sendes inn innen 28.01.2022 og merkes 3803 20200192 og sendes via kartportalens ''Send uttalelse'' knapp eller per epost til postmottak@tonsberg.kommune.no

 
Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på telefon 33 40 61 17 eller e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no

 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangsbehandling i UPB og senere endelig vedtak i kommunestyret.

Til toppen