Detaljregulering for gang- og sykkelbro Solkilen - PlanID 20230223 - Varsel om oppstart

Detaljregulering for gang- og sykkelbro Solkilen - PlanID 20230223 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Asplan Viak AS på vegne av Tønsberg kommune oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelbro Solkilen.

Planavgrensning

Plannavn og planID

Detaljregulering av gang- og sykkelbro Solkilen - PlanID 20230223

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelbro over Solkilen, for å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktet ved Solkilen. Det vil også legges til rette for breddeutvidelse av gang- og sykkelvei som kobles mot Halfdan Wilhelmsens allé.

Utbyggingsavtale kan bli aktuelt. 

Om planområdet

Planområdet ligger langs fv. 311 Valløveien ved Solkilen, og er i dag i bruk som eksisterende veianlegg, samt parkeringsareal og lekeareal ved Kilden kino. Området er avsatt til samferdselsanlegg og "kombinert bebyggelse og anleggsformål" i kommuneplanen. 

Viktige problemstillinger

Viktige forhold planen skal vurdere er grunnforhold, tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveier, og hensynet til nærliggende bebyggelse (Kilden kino). Endelig utstrekning av planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte finner du her:

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Innspill til planoppstart

Du kan sende innspill innen 31. mars per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til eli.eikeland@asplanviak.no.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Tønsberg kommune v/ Marthine Søyland Hoel:

marthine.soyland.hoel@tonsberg.kommune.no / 958 31 855

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Til toppen