Detaljregulering for Ødegården næringsområde. PlanID 3803 20160140

Detaljregulering for Ødegården næringsområde. PlanID 3803 20160140

Klage på kommunestyrets vedtak i sak: 178/20 den 09.12.2020, ble behandlet av kommunestyret den 19.05.2021, sak: 072/21. Klagen ble tatt til følge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanID og plannavn

3803 20160140 - Detaljregulering for Ødegården næringsområde

KST- 072/21 Vedtak:

Klage fra grunneiergruppen syd på vedtak av detaljregulering for Ødegården næringsområde PlanID 3803 20160140 tas til følge. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9.

Det tilføyes rekkefølgekrav for etablering av fordrøyningsmagasin.

1 Bestemmelser

1. Følgende tekst tilføyes planbestemmelsene:

§ 10.4.7 Før det gis igangsettingstillatelse innenfor BK2, BK3, BK4 og BK5 skal fordrøyningsmagasin være etablert innenfor formålet vann og avløpsanlegg

Informasjon om saken

Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Saksfremlegg 

 

Se saken i kommunens digitale kart   

 

Klage på vedtaket

En eventuell klage på vedtaket merkes 3803 20160140 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no innen 18.06.2021

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på telefon 33 40 61 17 eller e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

 

Til toppen