Detaljregulering med konsekvensutredning for Velleskogen -Varsel om utvidelse av planområdet

Detaljregulering med konsekvensutredning for Velleskogen -Varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir Arkitekter AS på vegne av Eik Boligutvikling AS om utvidelse av planområdet. I tråd med planprogrammet som ble vedtatt 22.11.2019 UPB-sak nr.: 007/19, har konsekvensutredningen vurdert flere løsninger for kjøreadkomst til utbyggingsområdet  for boliger.

 

Plannavn og PlanID

Velleskogen  3803 20170163
 

Hensikt

Spir Arkitekter AS varslet på vegne av Eik Boligutvikling AS om oppstart av arbeid med detaljregulering og konsekvensutredning i brev av 16.11.2018. I tråd med planprogrammet som ble vedtatt 22.11.2019 UPB-sak nr.: 007/19, har konsekvensutredningen vurdert flere løsninger for kjøreadkomst til utbyggingsområdet for boliger på Velleskogen.

 

Planområdet

Se planområdet i vår kartportal.

Tre av adkomstalternativene innebærer ombygging av krysset Peer Gynts vei – Eikveien og det har i den forbindelse vist seg nødvendig å utvide planområdet sørover langs Eikveien med ca. 200 meter.

Ett av adkomstalternativene foreslår stenging av dagens avkjøring til Greveskogen videregående skole og bygging av ny avkjøring til skolen ca. 80 m. lenger mot syd. 

En slik løsning vil innebære at boligeiendommene Eikveien 8 gbnr. 82/578, Eikveien 10A og B gbnr. 82/577, Eikveien 12 gbnr. 82/576, Eikveien 16B samt Eikveien 18A og B gbnr. 82/161 også får kjøreadkomst knyttet til den nye avkjøringen i syd.

Løsningen innebærer også at dagens avkjøring til Eikveien nr. 21 gbnr. 83/48 på østsiden av Eikveien stenges og ny adkomst legges til eksisterende adkomstvei mellom Eikveien nr. 21 og 23.

Løsningene er vist på  illustrasjonsskisse. Det understrekes at illustrasjonen er å betrakte som en foreløpig prinsippskisse. Endelig beslutning om adkomstalternativ vil skje på grunnlag av konsekvensanalysen.

Utvidelsen av planområdet berører reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Eikveien, planID 31005 og reguleringsplan for Greveskogen videregående skole, planID 31008.

Utvidelsen av planområdet omfatter deler av følgende eiendommer:

  • Eikveien 2, gbnr. 51/283
  • Eikveien 19, gbnr. 83/60
  • Eikveien 21, gbnr. 83/48
  • Eikveien 23, gbnr. 83/56
  • Veiareal fylkesvei 3116 Eikveien gbnr. 9465/1

Utvidelsen av planområdet skjer innenfor område avsatt til offentlig byggeområde og trafikkformål i gjeldende kommuneplan. Utvidelsen berører deler av følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan for gang-/ sykkelvei langs Eikveien planID 31005, reguleringsplan for gang-/ sykkelvei langs Halfdan Wilhelmsens Alle og Stenmalveien, planID 63202 og reguleringsplan for Greveskogen videregående skole, planID 31008. Utvidelsen berører i all hovedsak areal regulert til offentlig trafikkområde og offentlig byggeområde.

utvidelse av velleskogen - Klikk for stort bilde 

Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til varsel om utvidelse av planområdet innen 12. oktober 2020. Merknader kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eventuelt med brev til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg. Send kopi til Spir Arkitekter AS v/ Arthur Botten e-post: arthur@spir.no

Husk å merke uttalelse med plannavn og planID.

Frist: 14. oktober 2020
 

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Spir Arkitekter AS v/ Arthur Botten, telefon 976 80 328, e-post arthur@spir.no eller Eik Boligutvikling AS v/ Johan Zeiner, telefon 930 33 760, e-post: johan@zeiner.no

Til toppen