Detaljregulering Tønsberg stasjon, planId 3803 20200199 - Varsel om planutvidelse

Detaljregulering Tønsberg stasjon, planId 3803 20200199 - Varsel om planutvidelse

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Bane NOR en mindre utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Oppstart av reguleringsplanarbeid for Tønsberg stasjon ble varslet 18. november 2020.

Formålet med planen er å regulere arealer for å legge til rette for å føre nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg inn til stasjonen og oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen (Oslo-Tønsberg) i henhold til fremtidige trafikkøkning, for eksempel fire tog i timen. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg til fire spor med plattfomer, og framtidig funksjoner vil være tilsvarende dagens. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon.

Detaljert planlegging og prosjektering av stasjonsområdet og tilhørende atkomster har ført til økt kunnskap om behov og muligheter for oppgradering av stasjonen. I forbindelse med dette arbeidet er det funnet behov for å utvide planområdet med to mindre områder markert og beskrevet her

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 12. april 2021 på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til til Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no

Spørsmål kan rettes til Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen, v/Gisle Rebnord Totland. E-post: Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no
 

Til toppen