Endring av detaljregulering av Husvikveien 25 - varsel om oppstart av planarbeid

Endring av detaljregulering av Husvikveien 25 - varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Rambøll AS oppstart av planarbeid for endring av detaljregulering av Husvikveien 25.
Klikk for stort bilde 

PlanID og plannavn

3803 20160138 - Husvikveien 25

Hensikten med planen

Endringen går ut på å øke tillatt antall boenheter fra 16 til 22. Økning skjer innenfor dagens regulerte volum (Bebygd areal og høyder). Bakgrunnen er behov for å tilpasse seg markedet, ved å tilby flere mindre boenheter. I tillegg vil det vurderes redusert p-krav for store leiligheter (leiligheter over 60m2) fra to, til en og en halv plass per boenhet. Dette vurderes blant annet opp mot tilstrekkelig gjesteparkering, tilrettelegging for gange- og sykkel etc. Parkeringsplassene som er mer enn 15 meter fra senter av fylkesveien vurderes gjort om til carporter/garasje.

Om planområdet

Tomta ligger øst for Presterødkilen, ca. 3-3,5 km fra sentrum langs sykkelvei. Planområdet er ca. 8,8 dekar. Det er i dag tillatt inntil 16 boenheter: Fire eneboliger, tre tomannsboliger (seks enheter), én firemannsbolig samt at eksisterende villa som kan gjøres om til tomannsbolig. Planområdet ligger delvis i hensynssone for ras- og skredfare (kvikkleire).

Viktige forhold

Viktige tema i planarbeidet vil være parkering, landskap, overvann, grunnforhold, solforhold, siktlinjer og tilpassing til eksisterende bebyggelse.

Informasjon om planarbeidet

Husvikveien kunngjøring
Tittel Publisert Type
Planinitiativ

Planinitiativ

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20160138-E1_A 20210212 Planinitiativ.pdf
Referat fra oppstartsmøte

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20160138-E1_A 20210212 Referat oppstartsmøte.pdf

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Innspill til planoppstart

Innspill sendes innen 12.03.2021 via "Send uttalelse" eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til bjornar.rutledal@ramboll.no

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Rambøll AS v/Bjørnar Rutledal på telefon 40822892 eller e-post bjornar.rutledal@ramboll.no

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen