Endring av Reguleringsplan for Kaldnes felt F og G - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Kaldnes felt F og G - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Kaldnes felt F og G sak. 255/22.

PlanID og plannavn

Reguleringsplan for Kaldnes felt F og G

Planid 65215

Hensikten med endringen

Vedtaket medfører følgende endringer i plankart og bestemmelser:

1. Endringer i plankartet:

  • Byggegrenser for inntrukket øverste etasje for blokk A og E justeres 7,75 m
  • Byggegrenser for inntrukket øverste etasje for blokk B og D justeres 1,75 m
  • Det legges inn en faresone – ras- og skredfare H310

2. Endringer i planbestemmelsene:

  • Det legges til tekst en bestemmelse § 9.3:

Jf. geoteknisk rapport datert 20.12.21 og 17.2.2022 ligger planområdet innenfor faresone med konsekvensklasse meget alvorlig, og faregradsevaluert til lav faregrad. Det er behov for forbedrende tiltak langs Kaldnesgaten. Aktuell løsning kan være motfylling mot Kaldnesgaten eller sikring med permanent sikringskonstruksjon. Løsningen må detaljprosjekteres.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Saksfremlegg med vedtak

Reviderte bestemmelser

Revidert plankart

Planbeskrivelse

Geoteknisk rapport

All tilgjengelig informasjon finner du i kommunens digitale kart

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 27.1.2023. Klagen pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av Utvalg for plan- og byggesaker (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen