Endring av Reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004 - Kunngjøring av vedtak og orienteirng om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004 - Kunngjøring av vedtak og orienteirng om klagerett

Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004 sak. 214/21.

Utsnitt av plankart 

PlanID og plannavn

Plannavn: Reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad

Planid 3803 R30_0004

Hensikten med endringen

Tønsberg kommune ved eiendomsavdelingen skal fradele tre ubebygde boligtomter helt sør i planområdet. Det er et avvik mellom gjeldende plankart og adkomstveien som går gjennom planområdet og frem til disse tomtene. Plankartet skal derfor justere slik at plankartet stemmer overens med veien slik den er anlagt i terrenget. Tomtene i området ser ut til å være målt opp ut ifra den eksisterende veien. Dette har ført til at enkelte tomtearronderinger i området også er i strid med arealformålet i planen. Dvs at tomtene ikke ligger helt i tråd med boligformålet i plankartet. Disse uoverensstemmelsene rettes nå opp slik at boligformålet blir liggende innenfor tomtegrensene. Eksisterende eiendomsgrenser ikke blir berørt av endringene. Det er kun formålsgrenser for bolig/friområde og vei, som justeres plankartet innenfor små arealer.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Saksfremlegg med vedtak
Nytt plankart
 

Saken kan ses på kommunens digitale kart 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 22.11.2021. Klagen merkes planid R30_0004 og sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen