Endring av Reguleringsplan for Narverødveien 40 - planid 3803 20120058 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Narverødveien 40 - planid 3803 20120058 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Narverødveien 40 - planid 3803 20120058 sak. 191/21.

 

Hensikten med endringen

Hensikten med endringen er å endre formål på felt A fra kontor/industri/lager til kun lagerformål. I tillegg endres arealbruk i område B1 slik at en større andel av feltet bindes til lagerformål. Bakgrunn for søknaden er ønske om å bygge ut med samme type lager som allerede er etablert på område C da det er etterspørsel etter denne typen lagerboder. I søknaden legges til grunn at lager er et formål som generer mindre trafikk enn gjeldende formål kontor/industri/lager. Det søkes derfor om at rekkefølgebestemmelse som krever oppgradering av krysset med Narverødveien i forbindelse med utbygging av felt A, tas ut.

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har gitt aksept for en mindre omfattende opparbeidelse av krysset med Narverødveien enn det rekkefølgebestemmelsen i gjeldende plan krever. Kravet om at krysset skal oppgraderes med venstresving og kanalisert avkjøring skal ikke lenger gjelde område A. I stedet legges det til en egen rekkefølgebestemmelse for område A som sier at før det gis rammetillatelse innenfor område A skal krysset være oppgradert med kantstopp og med fortau i begge retninger, samt frisikt. Disse kravene er innarbeidet i planen.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

 

56008
Tittel Publisert Type
Reviderte bestemmelser

Reviderte bestemmelser

01.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reviderte bestemmelser.pdf
Notat trafikk Asplan

Notat trafikk Asplan

01.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat trafikk Asplan.pdf
Vedtak

Vedtak

01.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak.pdf
Planinitiativ

Planinitiativ

01.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ.pdf
Endret plankart

Endret plankart

01.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Endret plankart.pdf

Se saken i kommunens digitale kart

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 25.10.2021. Klagen merkes planid 20120058 og per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. eller pr post til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen