Endring av Reguleringsplan for Sentrumsområdet til idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på Eik - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Sentrumsområdet til idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på Eik - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Sentrumsområdet til idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på Eik, sak 155/22.

 

PlanID og plannavn

Sentrumsområdet til idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på Eik

Planid 03105

Hensikten med endringen

Saken berører et areal på ca. 2000 m2 ved Eik skole. Det foreslås å endre formål fra parkering til friområde for et areal på ca. 1800 m2 og å endre formål fra offentlige bygninger til friområde for et areal på 210m2. Bakgrunnen for endringsforslaget er ønske om å opparbeide hele det omsøkte arealet til balansepark /skatepark /lekeområde. Ca. halvparten av arealet er tidligere opparbeidet med skateramper, huskestativer og fallunderlag. Denne delen av området er opparbeidet i strid med arealformålet. EUT foreslår endring av reguleringsplan for å bringe dette i orden og samtidig åpne for å opparbeide og bruke et større areal som friområde.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Saksfremlegg med vedtak

Bestemmelser

Revidert plankart

Planbeskrivelse

 

03105
Tittel Publisert Type
Illustrasjon av endret plankart

09.09.2022 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Illustrasjon av endret plankart.JPG


 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 5.10.2022. Klagen merkes planid 03105 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen