Esso Norge AS Slagentangen søker om endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Esso Norge AS søker Miljødirektoratet om endret tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven i Tønsberg kommune. Saken er lagt ut til offentlig ettersyn av Miljødirektoratet.

Søknaden omfatter omlegging fra raffineri- til terminaldrift. Fremtidig drift vil omfatte lossing/lasting av skip og til tankbiler, lagring av petroleumsprodukter på tanker, samt behandling av farlig avfall fra skip. Utslipp og påvirkning på ytre miljø vil bli redusert.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på Miljødirektoratets nettside www.miljodirektoratet.no/hoeringer/.

Høringsuttalelser som sendes til direktoratet via høringssiden vil automatisk bli registrert i dokumentasjonssystemet, og vil ligge på de offentlige postlistene deres. Direktoratet ber derfor høringsinstanser gi uttalelser via høringssiden og ikke til postmottaket.

Fristen for uttalelser til saken er 5. november 2023.