Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker i Tønsberg kommune - høring

Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker i Tønsberg kommune - høring

Hensikten med forskriften er å redusere antallet fremtidige lekkasjer og å gjøre det tydelig hvordan oljetankene skal håndteres. 

Bakgrunn

Ved innføring av forbudet mot oljefyring, som gjaldt fra og med 01.01.2020, var det kun selve fyringen med mineralolje som ble forbudt. Oljefyrforbudet stiller ingen krav til hva som skal gjøres med de nedgravde oljetankene som ikke lenger er i bruk når oljefyringen er avsluttet. Men det reguleres i den sentrale forurensningsforskriftens kapittel 1, og vil gjelde i Tønsberg kommune dersom dette forskriftsforslaget blir vedtatt.
 

Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker (PDF, 268 kB)

Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker (PDF, 300 kB)
 

Motvirke fare for forurensning

Hensynet bak forskriftsforslaget er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Nedgravde oljetanker er en stor kilde til forurensning i grunnen. Det er derfor Miljødirektoratet oppfordrer de kommunene som ikke har gjort det, om å vedta en slik forskrift så snart som mulig og å inkludere nedgravde tanker som er mindre enn 3200 liter i virkeområdet for den lokale forskriften. Dette er for å hindre at oljetankene som ikke lenger brukes blir liggende som potensielle forurensningskilder.

Snittalderen på nedgravde tanker er høy. Antall lekkasjer forventes å øke i takt med høyere alder. Oljetankene inneholder også restolje også etter at de er antatt «fyrt tomme». Restoljen kan sive ut i grunnen over tid.
 

Tanker som ikke er i bruk skal tømmes og graves opp

Slik foreliggende forslag til forskrift foreligger, vil det gjøre forurensningsforskriften kapittel 1 gjeldende i hele Tønsberg kommune og for alle nedgravde oljetanker uansett størrelse.

Forskriftsforslaget innebærer krav om at tanker som ikke er i bruk skal tømmes og graves opp, fremfor at den blir sanert og liggende. Det kan være forurensninger i grunnen fra oljetanker som ikke oppdages dersom tankene ikke blir gravd opp. I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at de saneres på stedet i stedet for oppgraving.

Forurensningsforskrift kapittel 1 (lovdata)
 

Eieres plikt til å utføre kontroller

Å vedta forskriften innebærer at den ansvarlige for en nedgravd oljetank skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen. Eiere av oljetanker har også en selvstendig plikt til å utføre nødvendige kontroller og å dokumentere det, uavhengig av kommunens tilsynsrolle, og kommunen skal stille kvalifikasjonskrav til den som foretar kontroll.

Forskriften vil gi både tankeiere, og firmaer som skal sanere oljetankene, mer forutsigbare krav å forholde seg til. 
 

Send innspill

Send inn ditt høringsinnspill her

Eventuelt kan du sende brev til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med «Forskrift om nedgravde oljetanker, Tønsberg kommune».
 

Høringsfrist

Frist for høringsuttalelse er 03.05.2021.
 

Dette skjer videre

Dersom kommunestyret vedtar forskriftsforslaget, vil den tre i kraft så snart som mulig ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.
 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Bente Larsen
bente.larsen@tonsberg.kommune.no
Telefon: 992 02 635.

Til toppen