Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

I henhold til forvaltningsloven § 37 varsles det om høring av forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. 

mange parkerte sparkesykler - Klikk for stort bilde

Hensikt med forskriften

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Tønsberg kommune bidrar til framkommelige og trygge offentlig rom, effektiv forvaltning, klimavennlige mobilitetsløsninger, og godt miljø og lokalmiljø.

 

Høringsforslag og saksframlegg

Høringsforslag om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn (PDF, 211 kB)

Saksframlegg om forskriften (PDF, 242 kB)

 

Gi innspill til forskriften

Innspill og uttalelser må sendes postmottak@tonsberg.kommune.no og merkes «sak 24/2834» 

Frist: 01.06.2024.

Høringsperioden er åpen for alle, og innspillene vil ikke bli kommentert eller besvart direkte, men belyses og vurderes i saksframstilling til endelig vedtak i kommunestyret.  Det er forventet at forskriftsarbeidet kommer til politisk behandling høsten 2024. 

Følg med på politiske møtebehandlinger

 

Behandlingen av forskriften

Saken er behandlet av eldrerådet, ungdomsrådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse og klima- og miljøutvalget før UMTN vedtok å sende saken på høring 24.4.24.
 

Kommunedirektørens innstilling 

«Tønsberg kommune legger «forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Tønsberg kommune» ut på høring i fire uker. Kommunedirektøren bes parallelt starte arbeidet med å tildele kontrakt til aktuelle aktører basert på høringsforslaget.»

Innstillingen ble vedtatt av samtlige råd og utvalg og vedtakstekstene kan du lese under.
 

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet vedtok kommunedirektørens innstilling.
 

Eldrerådet

«På bryggeområdene fra og med gjestehavna til og med Vikingodden skal hastigheten Ikke vesentlig overstige vanlig gangfart . Det samme skal gjøres gjeldene for gangbroen mot Kaldnes og frem til og med Støperiet.»
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

 1. "Det må stilles krav om at utleier står økonomisk ansvarlig for feilparkering og andre overtredelser og det bør påløpe gebyr for feilparkering.
 2. Krav om QR-kode og lenke til skjema, samt alternativ kontaktinformasjon for klager på feilparkering mv.
  1. Innsendte klager bør sendes både utleier og kommunen slik at enheten blir fjernet hurtig.
  2. Om utleier ikke har fjernet enheten innen et gitt tidsrom (x (relativt kort tidsrom)) bør det påløpe gebyr. Om enheten ikke fjernes innen et gitt tidsrom (y) fjernes enheten av kommunen for eiers rekning.
 3. Enhetene bør produsere en lite sjenerende lyd slik at blinde og svaksynte kan høre hvor den kommer fra.
 4. Det bør stilles krav til brukerne om
  1. ID-verifikasjon
  2. Minstealder 16 år
  3. Godtatt krav om å følge vegtrafikkloven og bekreftelse på erstatnings- og straffeansvar ved skade og lovbrudd.»
    

Klima- og miljøutvalget

«Forslag om tilleggspunkt i § 5:
Utvelgelse av hvilke søkere som får tillatelse skjer etter en helhetlig kvalitetsvurdering på grunnlag av 

 1. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom
 2. beskrivelse av søkerens rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom
 3. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppfylle klimavennlige løsninger, et godt miljø og lokalmiljø»
   

Utvalg for miljø, teknikk og næring

"Det kreves faste definerte hente- og leveringsplasser i byplanområdet og i/ved sykehusområdet, samt der hvor utleier finner det hensiktsmessig.»