Høring - Forslag til ny forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr

Tønsberg kommune har et økende problem med viltpåkjørsler og sykdom/parasitter når det gjelder rådyrbestanden. Bestanden er i vekst, og kommunen foreslår derfor å redusere minstearealet. I den samme prosessen ønsker kommunen å redusere minstearealet for hjort, da denne bestanden også er økende. Minstearealet for elg foreslår vi å la stå uendret. 

Rådyrkalv i førsteslåtten Leiv Tore Haugen

Høringsfrist

Høringsfristen er 26. januar 2024. Høringssvarene sendes berit.nordby.pettersen@tonsberg.kommune.no

Ny lokal forskrift 

Hensikten med forslag til ny lokal forskrift er å fastsette minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser. Med minsteareal menes størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse på. Tellende areal er definert som det areal som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelser. 

Forslaget til forskriften er innholdsmessig lik dagens forskrift for Tønsberg. Det er kun foreslått endring av minstearealet for hjort og rådyr. 

Kommunen har mulighet ved tildeling av fellingstillatelser å fravike det fastsatte minstearealet med 50 % opp eller ned, jf. Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 7.  

Hjemmel for forskriftsforslaget er Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 5 og 6. 

Elg 

Ingen endring.

Hjort

Tønsberg kommune administrerer hjortejakta i Tønsberg og deler av Sandefjord kommune. Tildelingene de siste årene har vært så høy at vi har fraveket minstearealet ned mot maksimalt.

Bestandssituasjonen er varierende i det området som Tønsberg kommune administrerer. En ser at bestanden nå øker i de fleste områdene, og til tider blir det observert store flokker av hjort på jordene. De siste årene er det også økende antall fellinger.

Det gjeldende minstearealet for hjort er på 5000 dekar. Kommunen foreslår å redusere dette arealet til 2500 dekar. Sandefjord kommune har et minsteareal for tildeling av fellingstillatelser på 2000 dekar.

Rådyr

Tønsberg kommune reduserte minstearealet for rådyr i 2020. Hovedgrunnen til dette var de hyppige påkjørslene. Intensjonen var at økt avskyting skulle redusere antall påkjørsler.
Ifølge diagrammet under, ser en at avskytingen har øket en god del, men samtidig har antall påkjørte rådyr også økt. Ut fra dette velger kommunen å redusere minstearealet ytterligere.

Den største tettheten av rådyr finner vi i gamle Tønsberg kommune. Den laveste tettheten er i Vivestad. Derfor foreslår kommunen en differensiering av minstearealet. 

Det tellende minstearealet er utmarksareal. I gamle Tønsberg kommune er store deler av arealene som rådyra benytter innmark. Ved at kommunen nå foreslår 75 dekar som minsteareal, vil det totale arealet i praksis være større.

Diagram for felte og påkjørte rådyr fra 2018 til 2023 - Klikk for stort bildeDiagram: Antall felte rådyr for 2023 er ikke ferdig rapportert.

Oppsett av minsteareal i tabell

Oppsett av minsteareal i tabell på jakt på elg med mer
Område  Elg  Minsteareal i daa  Hjort  Minsteareal i daa  Rådyr  Minsteareal i daa 
Vivestad sokn  1200 (uendret)  2500 (gjeldende 5000)  200 (uendret) 
Øvrig del av tidligere Re kommune  3000 (uendret)  2500 (gjeldende 5000)  150 (gjeldende 200) 
Tidligere Tønsberg kommune  3000 (uendret)  2500 (gjeldende 5000)  75 (gjeldende 150)