Jarlsø nord  - varsel om oppstart av detaljregulering

Jarlsø nord  - varsel om oppstart av detaljregulering

KB Arkitekter AS varsler på vegne av Jarlsø Eiendom AS oppstart av detaljregulering av eiendom gbnr. 162/3 med felre i Tønsberg kommune.

Plan ID

PlanID 3803 20200187

Kart og planinformasjon

Benytt  denne linken til planområde i kartportalens planløsning

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å etablere boliger og næring på deler av arealene som i dag benyttes til båtverksted og båtopplag på land.
Det et mål å fullføre kyststien langs sjøen rundt øya samt etablere allment bade-/aktivitets -område ved sjøen mot nord. Antall boenheter vil ikke overstige det fastsatte boligantallet     på 415 enheter.

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil bl.a. være trafikk/trafikksikkerhet, parkeringsbehov, grunnforurensing, friluftsliv, næring/arbeidsplasser m.m. Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Kommunen har vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til vedlegg I og II til forskrift om konsekvensutredninger.

Planendringen vurderes ikke å være i det omfang, eller medføre virkninger som innebærer vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Planområdet

Planområdet omfatter nordre del av Jarlsø og er på ca. 50 daa.

Området er i dag i bruk som bolig, forretning, næring og båthavn.
Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, bolig, småbåthavn, havn og grønnstruktur i kommuneplanen.

Informasjon om planarbeidet

Oppstartsmøte ble avholdt den 20.04.2020. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte              er tilgjengelig på Tønsberg kommunes kartportal.

Uttalelse til planoppstart

Uttalelse, innspill og kommentarer sendes innen 15.06.2020 via e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no  med kopi til thoresen@kbarkitekter.no

Alternativt kan du sende brev til: 
Tønsberg kommune
 Areal, Plan og Landbruk
postboks 2410
3104 Tønsberg.

Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID. 

Frist: 15.06.2020

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til KB arkitekter v/ Henning Thoresen, thoresen@kbarkitekter.no
Telefon: 415 86 433.

Til toppen