Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Høring av planforslag

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Høring av planforslag

Tønsberg kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2033. Planforslaget er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frem til 16. august kan enkeltpersoner, næringsdrivende, institusjoner, lag/foreninger og offentlige instanser komme med høringsuttalelser.

Klikk for stort bilde 

Planforslaget og underlagsdokumenter

Les planforslaget her (PDF, 3 MB)

Underlagsdokumenter

Send inn høringsuttalelse

I høringsperioden kan offentlige instanser, næringsdrivende, institusjoner, lag/foreninger og enkeltpersoner komme med høringsuttalelser. Send inn din uttalelse via dette digitale skjemaet eller som e-post merket «sak 20/24483» til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Frist for uttalelse er 16. august 2021.

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet styringsdokument hvor kommunestyret gir styringssignaler til kommunens øvrige planer, den lokale samfunnsutviklingen og til utvikling av kommunens tjenester. Kommuneplanens samfunnsdel følges opp med en handlingsdel som behandles som egen sak i juni 2021, og en arealdel som har oppstart høsten 2021.

Arbeidet med planforslaget og hva det inneholder

I arbeidet med planforslaget har vi lagt vekt på Tønsberg kommunes visjon og verdigrunnlag, FNs bærekraftsmål og samskapingsperspektivet.

Medvirkning

Mer enn 600 personer har deltatt på en eller annen måte i planprosessen, blant annet gjennom digitale folkemøter og innspill via kommunens nettsider. I tillegg har Kirkens bymisjon vært involvert i arbeidet med å hente inn innspill fra deres brukere. Det er også gjort et eget medvirkningsarbeid rettet mot barn og unge gjennom samarbeid med skoler, ungdomsklubber og elevråd. Alle innspill er oppsummert, systematisert og kan leses her (PDF, 57 kB).

Innhold

Planforslaget gir føringer for utviklingen av Tønsbergsamfunnet innenfor prioriterte tema som:

  • trygge oppvekst miljø
  • klima og miljøvennlig vekst og utvikling
  • helsefremmende og inkluderende stedsutvikling
  • innovasjon og samskaping

For hvert av disse temaene er det beskrevet utfordringer som peker på noen samfunnsforhold det er ønskelig å gjøre noe med. Hvert av temaene har et hovedmål og flere delmål. Målene beskriver situasjonen slik vi ønsker å ha det i år 2033 og følges opp med strategier for hva vi kan gjøre for å komme dit.

Planen omfatter også en arealstrategi med føringer for utarbeiding av kommuneplanens arealdel med oppstart høsten 2021, samt føringer for hvordan kommunen som organisasjon skal utvikles.

Veien videre

Når høringsperioden er over vil høringsuttalelsene samles og presenteres for alle politiske utvalg og kommunestyret i den endelige behandlingen av planforslaget. Det er planlagt sluttbehandling i kommunestyret 6. oktober 2021.

Når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, starter arbeidet med kommuneplanens arealdel. I arealdelen tar man blant annet stilling til konkrete arealdisponeringer knyttet opp mot utfordringer, mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel.

Til toppen