Kristina kvarteret - varsel om oppstart av detaljregulering

Kristina kvarteret - varsel om oppstart av detaljregulering

Asplan Viak AS varsler på vegne av Kristina Kvarteret AS oppstart av detaljreguleringsplan for eiendommen gbnr. 1002/262, del av Kristina kvarteret, i Tønsberg kommune.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen og parallell behandling av plan og byggesak.

PlanID

PlanID 3803 20200194

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning

Om planområdet

Planområdet ligger i Tønsberg sentrum ved krysset Tollbodgaten/ Grev Wedelsgate  og utgjør ca. 4 daa. Planområdet omfatter flere eiendommer, men tiltaket omfatter kun bebyggelsen i Farmannsveien 3 og Grev Wedels gate 12. Resterende eiendommer og vegareal er tatt med i planområdet ved behov for formell regulering av arealbruk. Eiendommen benyttes i dag til kombinert formål bolig, kontor og næring.

Utvikling av eiendommen

Videre utvikling av eiendommen planlegges innenfor gjeldende formål bolig, kontor, forretning og tjenesteyting og i tråd med byplan hvor området er vist med sentrumsformål. Eiendommen ønskes utvidet fra dagens 4+1 etasjer til inntil 6+1 etasjer med utgangspunkt i og videreføring av dagens bygningskonstruksjon. Søndre del av eiendommen mot Farmannsveien 1 planlegges ikke utvidet i høyden. Tiltaket vil ikke omfatte økt eller endret bruk til bolig, og vil medføre utvidet areal for næring og kontor. Som en del av ombygging   av eiendommen planlegges det oppgradering og endring av fasadeuttrykk samt bedrete klima-, energi- og miljøløsninger i bygget.

Konsekvenser

Tiltaket forventes ikke å ha vesentlige konsekvenser utenfor eiendommen, men utforming og bruk av gateareal i Tollbodgaten og hensyn til middelalderbyen Tønsberg vil vurderes i planarbeidet. Oppgradering og modernisering av eiendommen vurderes å være et positivt bidrag til kvalitetsheving og tilbud i Tønsberg sentrum.

Merknader til planoppstart

Merknader sendes innen 19. juni 2020 til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til Christopher.Krogh@asplanviak.no.

Alternativt kan du sende brev til:
Tønsberg kommune
Areal, Plan og Landbruk
Postboks 2410
3104 Tønsberg.

Husk å merke høringsuttalelsen med plannavn og planID. 

Plannavn: Kristina kvarteret
PlanID: 3803 20200194

Frist: 19. juni 2020.

Spørsmål

Christopher von Krogh
Telefon: 922 02 322
E-post: Christopher.Krogh@asplanviak.no

Til toppen