Kunngjøring av forslag til kommunal planstrategi

I juni skal kommunedirektørens forslag til kommunal planstrategi behandles av Kommunestyret. Nå kan du lese dokumentet som beskriver kommunens hovedutfordringer og hvilke planoppgaver som kommunedirektøren anbefaler å igangsette i perioden 2024-27. 

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Om planstrategien

Planstrategi har særlig søkelys på hvordan Tønsberg kommune skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Miljø og klima, tidlig innsats, utenforskap og sunn kommuneøkonomi blir særlig viktig oppgaver i denne perioden. 
Planstrategien skal også ta stilling til om det er behov for å revidere kommuneplanen. 

Kommunedirektørens anbefaling

Kommunedirektøren anbefaler at det i valgperioden gjennomføres en mindre revisjon av  kommuneplanens samfunnsdel, med særlig søkelys på mål og strategier for løpende tjenesteproduksjon, samt at arealstrategien aktualiseres med strategier for fornybar energi og videre retning for byutvikling. 

Kommuneplanens arealdel er nylig vedtatt. Kommunedirektøren anbefaler at det gjennomføres en evaluering av arealdelen innen sommeren 2025, og at det på bakgrunn av denne vurderes om det er behov for revisjon.
 

Se forslaget til kommunal planstrategi 2024-2027 (PDF, 3 MB)