Oppheving av kommunedelplan for Revetal-Brår

Områdeavgrensning kommunedelplan Revetal-Brår - Klikk for stort bilde 

Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-17, jf. § 11-12 har kommuneplanutvalget i møte 29.8.22, KOMM-sak nr.: 019/22 vedtatt å legge ut oppheving av kommunedelplan for Revetal-Brår til offentlig ettersyn.

PlanID og plannavn

K010/0011 Kommunedelplan for Revetal-Brår

Hensikt med planen

Planen har utspilt sin rolle som styringsverktøy. Oppheving av planen legger bl.a. til rette for større forutsigbarhet for innbyggere, utviklere og saksbehandlere. 

Dokumenter i saken

Dokumenter i saken kan ses på www.tonsberg.kommune.no under «Kunngjøringer og Høringer». 

For saksdokumenter til 1.gangsbehandling, gå til innsyn:

Saksframlegg til kommuneplanutvalget

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til oppheving av planen innen

2.desember 2022

Merknader kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merke uttalelse med planID og plannavn.


Har du spørsmål

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Kenneth Kristensen på telefon 47959868 eller e-post kenneth.kristensen@tonsberg.kommune.no 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i politisk utvalg, og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Politisk behandling er ventet i 2023. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på politisk møteplan.