Planer for psykisk helse, rus og selvmordsforebygging på høring

- Målet vårt har vært å finne ut hvordan vi kan jobbe enda bedre med selvmordsforebygging, psykisk helse og rus fremover, sier kommunalsjef Mette Vikan Andersen. Nå legges planene ut til høring frem til 1. mai. 

Frivillige lag og foreninger, ansatte i kommunen, interessegrupper og engasjerte enkeltpersoner har bidratt i arbeidet med å utarbeide de to planene som nå legges ut på høring.

- Vi har utarbeidet én plan for psykisk helse og rus, og én plan for selvmordsforebygging. Vi har hatt en bred medvirkningsprosess med både digitale og fysiske møter, og jeg vil si tusen takk til alle som har bidratt og kommet med verdifulle innspill underveis, sier Mette Vikan Andersen.

Nå håper hun at alle som er opptatt av tematikken også vil lese planene, og benytte anledningen til å gi tilbakemeldinger i høringen.

- Høringen er åpen for alle, og dette blir den siste formelle muligheten til å påvirke innholdet før planene skal behandles politisk, sier hun.

Mye er på plass

Arbeidet med de to planene har vist at kommunen allerede har mye på plass for å kunne arbeide godt med rus, psykisk helse og selvmordsforebygging.

- Dette har det jo blitt satset på lenge, og vi har ganske mange tilbud på plass allerede. Vi har for eksempel mange gode lavterskeltilbud, men utfordringen ligger å gjøre disse tilbudene kjent for folk, og å koordinere tjenestene på tvers av kommunalsjefområdene, sier Vikan Andersen.

Eldre og unge voksne

Dermed legger ikke planene opp til at det først og fremst skal satses på å etablere nye tjenester, men Vikan Andersen mener likevel at det kan være behov for å styrke noen av de tjenestene som allerede eksisterer.

- Det kan være behov for å styrke skolehelsetjenesten, og det kan være behov for å styrke tilbudet rettet mot unge voksne. Vi har nok en vei å gå når det gjelder rusforebygging blant ungdom, og samtidig ser vi at vi i fremtiden vil ha behov for ny kompetanse inn i hjemmetjenestene. Vi ser at nye generasjoner eldre drikker mer enn tidligere, og rusproblematikk kommer etter hvert til å bli en del av hverdagsbildet også for dem som jobber med eldre, sier hun.

Les planen for psykisk helse og rus her. (PDF, 2 MB)

Les planen for selvmordsforebygging her. (PDF, 2 MB)

Gi dine innspill til planene her!