Reguleringsplan for Olsrød helsehus - PlanID 3801 20230231 - varsel om oppstart av arbeid

I medhold av plan- og byggningsloven § 12-8 varsler Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Olsrød helshus gbnr 149/174 med flere.

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge nytt helsehus i Gauterødveien 2, gbnr 149/174. Helsehuset vil få ca. 100 plasser og relaterte funksjoner.   
 

Om Planområdet

Området det varsles oppstart for er vist på kartskissen under og ligger på Olsrød ca. 2,5 km øst for Tønsberg sentrum. Området er på ca. 22 daa. totalt. Varslingsområdet omfatter hoveddelen av gbnr 149/174 med adresse Gauterødveien 2 samt deler av Sandeveien mot øst. 

Området er avsatt til privat eller offentlig tjenesteyting i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030. Eksisterende bebyggelse på eiendommen har tidligere vært benytte til husmorskole og fungere i dag som atelierer. Hovedbygget med tun skal søkes ivaretatt som en del av miljøet ved Olsrød helsehus. 
 

Viktige forhold

Planarbeidet skal blant annet avklare: 

  • Hva som eventuelt skal bevares av bestående bebyggelse og vegetasjon 
  • Rammer for ny bebyggelse 
  • Uteoppholdsarealer 
  • Adkomstløsning  

 

Informasjon om planarbeidet

Utvalget for plan og bygg behandlet 25.08.2023 sak 149/23 planinitiativ for planarbeidet og fatte følgende vedtak: 

Utvalg for plan og bygg tar planinitiativet for regulering av sykehjem på Olsrød til orientering.
Utvalget er positiv til at detaljutforming av sykehjemmet og uteområdene avklares i byggesaken.

Reguleringsplanen må imidlertid sette bestemte grenser for plassering og høyde, og det må stilles generelle krav til visuelle kvaliteter. Krav ut over dette må avklares i løpet av planprosessen.

Utvalget for plan og bygg har følgende forventninger til prosessen:

  • Høyt ambisjonsnivå på bygg og byggeplass når det gjelder bærekraft
  • Historisk verdi og nåværende bruk av eksisterende bygninger på eiendommen må avklares i løpet av planprosessen.
  • Tidligere husmorskolen skal bevares, jf. Bystyrevedtak 012/19.

For å imøtekomme utfordringene i fellesforslaget så vurderes det å bygge høyere for at fotavtrykket etter bygget blir mindre. Re helsehus kan brukes som referanse.

Oppstartsmøte ble gjennomført 12.10.2023. 
 

Dokumenter

Planinitiativ (PDF, 2 MB)
Behandling av planinitiativ  (PDF, 736 kB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 871 kB)

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Konsekvensutredning 

Planarbeidet omfattes etter plan- og bygningsmyndighetens vurdering ikke av utrednings- og prosesskravene i forskrift om konsekvensutredning. Det vises til at antatt bruksareal ligger under grensen for planer som alltid skal konsekvensutredes. Planarbeidet vurderes heller ikke å falle inn under kriteriene i forskriftens § 8 om planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
 

Merknader til planoppstart 

Frist for å komme med innspill til varselet om planoppstart er 20.11.2023.  Innspill kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til jon.sorseth@tonsberg.kommune.no. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID. 
 

Har du spørsmål? 

Hvis du lurer på noe kan du kontakte Jon Sørseth i Tønsberg kommune eiendomsutvikling på e-post jon.sorseth@tonsberg.kommune.no. Telefon 958 39 873