Storgaten 20 og Sjøfartsplassen - Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan

Storgaten 20 og Sjøfartsplassen - Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan

Single Office AS ønsker å regulere eiendommene Storgaten 20, gbnr.1002/372 og Sjøfartsplassen, gbnr. 1002/4 samt tilgrensende fortau og gategrunn som eies av Tønsberg kommune. Gategrunn mot Nedre Langgate eies av Fylkeskommunen (VTFK).

 

Kart og planinfo

Kart og planinformasjon for Storgaten 20 og Sjøfartsplassen (PlanID 3803 20200186)

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt Vestfold Tinghus på Eiendommen Storgaten 20 samt øvrige formål som kontor, tjenesteyting, næringsbebyggelse og bevertning. Det foreslåes påbygg av Storgaten 20 med en etasje, samt nybygg mot felles grense til Sjøfartsplassen. Utkraging over Sjøfartsplassen fra og med 3. etasje over nivå Sjøfartsplassen. Det gamle bankbygget forutsettes beholdt uendret i sitt eksteriør.

Sjøfartsplassen skal oppgraderes som et urbant byrom med grønn del, og det legges opp til oppføring av langbygg i østre del av plassen. Sjøfartsplassen skal utvikles i samsvar med intensjonene i Byplanen og Byromstrategi for Tønsberg sentrum.

Om planområdet

Planområdet ligger i Tønsberg sentrum og er på ca. 5,2 daa og er i dag i bruk  til parkering, handel og kontorvirksomhet. Området er avsatt til Sentrumsformål og Grønnstruktur i Kommunedelplan for Tønsberg sentrum. Planområdet ligger i hensynssone for «Båndlegging etter lov om kulturminner» for Middelalderbyen Tønsberg. Deler av planområdet ligger i bestemmelsesområde §26 (sårbare sentrumskvartaler).

Viktige forhold

Viktige forhold som planen skal vurdere vil være høyder i byrommet i forhold til omgivelser og landskap samt fordrøyning av overvann som skal anvendes i kombinasjon med element for lek og være tilrettelagt aktivitet for barn og unge.

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Merknader til planoppstart - frist 24. april

Uttalelse sendes innen 24. april 2020.

E-post:
postmottak@tonsberg.kommune.no

Kopi til: 
post@bergersenarkitekter.no

Brev:
Tønsberg kommune
Areal, Bygg og Landbruk
postboks 2410
3104 Tønsberg

Kopi til
Bergersen Arkitekter AS
Nordregate 2
Pb.2682
7415 Trondheim,

Til toppen