Varsel om oppheving av deler av reguleringsplan for Rønningen - planid 56012

Varsel om oppheving av deler av reguleringsplan for Rønningen - planid 56012

Tønsberg kommune varsler at det settes i gang arbeid med å oppheve eldre reguleringsplaner i kommunen. Arbeidet omfatter en gjennomgang og vurdering av planer som er eldre enn 1990, men også enkelte nyere planer vil bli vurdert opphevet. Arbeidet er knyttet til revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Det vurderes å oppheve deler av Reguleringsplan for Rønningen, planid 56012, vedtatt 16.12.2009. Det gjelder planens søndre del, feltene B2, B3 og B8 med tilhørende adkomstvei.

Utsnitt av gjeldende plankart - Klikk for stort bildeUtsnitt av gjeldende plankart  

PlanID og plannavn

Reguleringsplan for av Rønningen

Planid 56012

Informasjon om planarbeidet
 

Plankart
Bestemmelser

Gjeldende reguleringsplan finner du på kommunens digitale kart

Hvorfor vurderes oppheves en reguleringsplanen

En reguleringsplan setter rammene for hva som er tillatt å bygge på en eiendom. Kommunen starter arbeidet med oppheving fordi mange eldre reguleringsplaner har bestemmelser som er utdatert og som ikke stemmer overens med dagens lovverk eller med føringer i kommuneplanen. Dette gjør planene lite egnet som styringsverktøy og som grunnlag for beslutninger i byggesaker. Ved oppheving vil en detaljert reguleringsplan bli erstattet av kommuneplanens arealdel som er en mer generell plan som gjelder for hele kommunen. I dette tilfellet vil boligformålet i kommuneplanen med tilhørende bestemmelser bli gjeldende for området der planen oppheves.

 

Hva skal vurderes?

Hoveddelen av planene som vurderes opphevet gjelder boligområder som er ferdig utbygget der bestemmelsene er utdaterte. Men det er flere tema som er relevante å vurdere i en opphevingsprosess. Det varierer mellom ulike planer hva som er grunnen til at planen oppheves. Nedenfor er en liste over tema som blir vurdert:

I noen tilfeller er det enkelte elementer i reguleringsplanen som det er ønskelig å beholde for eksempel grøntarealer, friområder, lekeplasser og veier. Det skal gjøres en vurdering for hver enkelt plan om slike elementer skal sikres i kommuneplanens arealdel.  Kommunen ønsker innspill fra innbyggere med tanke på elementer som bør sikres og videreføres.

-              Planområdet er ferdig utbygd

-              Planen har utdaterte krav til parkering og størrelse på garasjer

-              Planen ha mangelfulle eller ingen krav til estetikk

-              Planen mangler krav til lekeareal/lekeplasser og uteopphold

-              Planen mangler krav til utnyttelse av eiendommene dvs hvor mye som kan bygges

-              Planen er foreldet eller et dårlig styringsverktøy av andre grunner

-              Arealformålet stemmer ikke overens med kommuneplanen

-              Kommuneplanens bestemmelser er bedre styringsverktøy for estetikk, utnyttelse, klima- og miljøhensyn 

 

Hva kan vi oppnå ved å oppheve eldre reguleringsplaner?

-              Forenkle søknadsprosess i byggesaker der planbestemmelser  

-              Boligområder som er fullt utbygget får oppdatert regelverk gjennom kommuneplanens arealdel

-              Planområder som ikke er utbygget/realisert kan vurderes tilbakeført til landbruk-, natur- og fritidsformål (LNF).

 

Frist for innspill

Innspill kan sendes pr epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Merk innspillet med navn på  reguleringsplan eller planid. Frist for innspill til arbeidet med oppheving av reguleringsplaner er 15. februar 2022.

Send innspill

Har du spørsmål

Ta gjerne kontakt med saksbehandler Svanhild Sortland på telefon 48177757 eller epost svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no dersom du har spørsmål.

Til toppen