Varsel om oppstart at arbeid med oppheving av reguleringsplaner

Tønsberg kommune varsler at det settes i gang arbeid med å oppheve eldre reguleringsplaner i kommunen (jf. plan- og bygningsloven § 12-8). Arbeidet omfatter en gjennomgang og vurdering av planer som er eldre enn 1990, men også enkelte nyere planer vil bli vurdert opphevet. Arbeidet er knyttet til revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Hensikten med arbeidet

En reguleringsplan setter rammene for hva som er tillatt å bygge på en eiendommen. Kommunen starter arbeidet med oppheving fordi mange eldre reguleringsplaner har bestemmelser som er utdatert og som ikke stemmer overens med dagens lovverk eller med føringer i kommuneplanen. Dette gjør planene lite egnet som styringsverktøy og som grunnlag for beslutninger i byggesaker. Ved oppheving vil en detaljert reguleringsplan bli erstattet av kommuneplanens arealdel som er en mer generell plan som gjelder for hele kommunen. I dette tilfellet vil boligformålet i kommuneplanen med tilhørende bestemmelser bli gjeldende for området der planen oppheves.

Det vurderes å oppheve følgende planer:

 1. Reguleringsplan for Revetal II, planid R10_0002, vedtatt 6.3.1968
 2. Reguleringsplan for Linnestad, planid R20_0002, vedtatt 11.2.1970 
 3. Reguleringsplan for Bergsåsen, planid I R20_0017, vedtatt 21.1.1978
 4. Reguleringsplan for Brekkeåsen - 1 etappe, planid R50_0007, vedtatt 4.9.1978
 5. Reguleringsplan for 6 boligtomter i felt F i Bergsåsen, planid R20_0017-B2, vedtatt 12.10.1981
 6. Reguleringsplan for Linnestad, planid R20_0003, vedtatt 30.6.1982
 7. Reguleringsplan for Brekkeåsen - 2 etappe, planid R50_0008, vedtatt 6.9.1982
 8. Reguleringsplan for Brekkeåsen - 3 etappe, planid R50_0009, vedtatt 9.2.1983
 9. Reguleringsplan for Bergsåsen, felt E, planid R20_0017- feltE, vedtatt 29.10.1984
 10. Reguleringsplan for Bergsåsen, felt F planid R20_0017-feltF, vedtatt 7.11.1988
 11. Reguleringsplan for Nordby og Solerød, planID R60_0001  Vedtatt 29.08.1969 - Stadfestet  25.7.1970
 12. Reguleringsplan for Valleåsen-Tykkemark i Revetalsområdet, planID R20_0010  Vedtatt 3.9.1970
 13. Reguleringsplan for Rånerudåsen, PlanID R50_0006, vedtatt 19.12.1974
 14. Endring av Reguleringsplan for Rånerudåsen, PlanID R50_0006-E, vedtatt 21.10.1975
 15. Reguleringsplan for Vivestad, PlanID R30_0001, vedtatt 13.10.1975
 16. Reguleringsplan for Vivestad Idrettsanlegg, PlanID R30_0002, vedtatt 9.11.1987
 17. Reguleringsplan for utvidelse av Vivestad kirkegård, PlanID R30_0003, vedtatt 12.3.1991

Viktige problemstillinger

Hoveddelen av planene som vurderes opphevet gjelder boligområder som er ferdig utbygget der bestemmelsene er utdatert. Men det er flere tema som er relevante å vurdere i en opphevingsprosess. Det varierer mellom ulike planer hva som er grunnen til at planen oppheves. Nedenfor er en liste over tema som blir vurdert:

 • Planområdet er ferdig utbygd
 • Planen har utdaterte krav til parkering og størrelse på garasjer
 • Planen ha mangelfulle eller ingen krav til estetikk
 • Planen mangler krav til lekeareal/lekeplasser og uteopphold
 • Planen mangler krav til utnyttelse av eiendommene
 • Planen er foreldet eller et dårlig styringsverktøy av andre grunner
 • Arealformålet stemmer ikke overens med kommuneplanen
 • Kommuneplanens bestemmelser er et bedre styringsverktøy 

I noen tilfeller er det enkelte elementer i reguleringsplanen som det er ønskelig å beholde for eksempel grøntarealer, friområder, lekeplasser og veier. Det skal gjøres en vurdering for hver enkelt plan om slike elementer skal sikres i kommuneplanens arealdel.  Kommunen ønsker innspill fra innbyggere med tanke på elementer som bør sikres og videreføres.

Hva kan vi oppnå ved å oppheve eldre reguleringsplaner?

 • Forenkle søknadsprosess i byggesaker der planbestemmelser eller plankart er utdatert og/eller ikke er i tråd med dagens regelverk
 • Boligområder som er fullt utbygget får oppdatert regelverk gjennom kommuneplanens arealdel

Informasjon om reguleringsplanene:

1. Reguleringsplan for Revetal II, planid R10_0002, vedtatt 6.3.1968

Plankart

Bestemmelser

2. Reguleringsplan for Linnestad, planid R20_0002, vedtatt 11.2.1970

Plankart
Bestemmelser

3. Reguleringsplan for Bergsåsen, planid I R20_0017, vedtatt 21.1.1978

Plankart
Bestemmelser

4. Reguleringsplan for Brekkeåsen - 1 etappe, planid R50_0007, vedtatt 4.9.1978

Plankart
Bestemmelser

5. Reguleringsplan for 6 boligtomter i felt F i Bergsåsen, planid R20_0017-B2, vedtatt 12.10.1981

Plankart
Bestemmelser

6. Reguleringsplan for Linnestad, planid R20_0003, vedtatt 30.6.1982

Plankart
Bestemmelser

7. Reguleringsplan for Brekkeåsen - 2 etappe, planid R50_0008, vedtatt 6.9.1982

Plankart
Bestemmelser

8. Reguleringsplan for Brekkeåsen - 3 etappe, planid R50_0009, vedtatt 9.2.1983

Plankart
Bestemmelser

9. Reguleringsplan for Bergsåsen, felt E, planid R20_0017feltE, vedtatt 29.10.1984

Plankart
Bestemmelser

10. Reguleringsplan for Bergsåsen, felt F planid R20_0017feltF, vedtatt 7.11.1988

Plankart
Bestemmelser

11. Reguleringsplan for Nordby og Solerød, planID R60_0001  Vedtatt 29.08.1969 - Stadfestet  25.7.1970

Plankart
Bestemmelser

12. Reguleringsplan for Valleåsen-Tykkemark i Revetalsområdet, planID R20_0010  Vedtatt 3.9.1970

Plankart
Bestemmelser

13. Reguleringsplan for Rånerudåsen, PlanID R50_0006, vedtatt 19.12.1974

Plankart
Bestemmelser

14. Reguleringsplan for Rånerudåsen, PlanID R50_0006-E, vedtatt 21.10.1975

Plankart
Bestemmelser

15. Reguleringsplan for Vivestad, PlanID R30_0001, vedtatt 13.10.1975

Plankart
Bestemmelser

16. Reguleringsplan for Vivestad Idrettsanlegg, PlanID R30_0002, vedtatt 9.11.1987

Plankart
Bestemmelser

17. Reguleringsplan for utvidelse av Vivestad kirkegård, PlanID R30_0003, vedtatt 12.3.1991

Plankart
Bestemmelser

Her kan du søke opp reguleringsplanene i kommunens digitale kart

Trykk på linken og skriv inn reguleringsplanens navn eller id i søkefeltet.

Videre prosess

Arbeidet med å oppheve planer går parallelt med arbeidet med å lage en ny kommuneplanens arealdel for hele den nye kommunen. Vedtak om oppheving av reguleringsplaner skjer samtidig med vedtak av ny kommuneplanens arealdel, etter fremdriftsplanen høsten 2023. 

Innspill til arbeidet med oppheving

Innspill kan sendes pr epost til postmottak@tonsberg.kommune.no . Merk innspillet med navn på  reguleringsplan eller planid. Frist for innspill til arbeidet med oppheving av reguleringsplaner er 16.6.2023.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med saksbehandler Svanhild Sortland på telefon 48177757 eller epost svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no dersom du har spørsmål.

Videre behandling

Innspillene blir  vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside under Innsyn.