Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Ramnesveien strekningen Jarberg – Heianveien – anlegg for gående og syklende PlanID 3803 20230233

Norconsult varsler på vegne av Tønsberg kommune oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan av anlegg for gående og syklende langs Ramnesveien, fylkesvei 3134, på strekningen Jarberg - Heianveien, jf. plan- og bygningslovens § 12-8.

Oversiktskart - Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortau/ gang- og sykkelforbindelse for myke trafikanter. I tillegg vil lokalisering av busslommer og utforming av disse bli oppgradert etter dagens standard. Behovet for planarbeidet har ut over dette bakgrunn i pågående planlegging av VA-anlegget og fordelene det gir å regulere anlegg for gående og syklende samtidig. I dag er det ikke kommunalt avløp for bebyggelsen i området, og det er stort behov for nytt vann- og avløpsanlegg. Dimensjonering og påkoblingspunkter vil bli avklart i planarbeidet.

 

Om Planområdet

Planområdet ligger i Tønsberg kommune mellom Jarberg og Ramnes tettsted. Det er ikke fortau eller gang- sykkelveg gjennom Jarberg og videre nordover langs jordbruksarealene fram til Ramnes tettsted. Strekningen fra Jarberg til Heianveien det varsles oppstart av planarbeid for er på ca. 2,6 km. Varslingsområdet vist på kartskissen under i  gir muligheter for sidevalg. Innenfor varslingsområdet er det ca. 100 eiendommer, hvorav de fleste er eneboliger ved Jarberg. Planområde vil bli redusert når endelig planforslag foreligger og vil da kun omfatte de fysiske tiltakene og nødvendige sidearealer. Det antas at totalt ca. 50 eiendommer vil bli direkte berørt av tiltaket.

Varslingsgrense - Klikk for stort bilde

Viktige forhold

Planarbeidet skal blant annet avklare:

  • Hvilken side av veien anlegget for gående og syklende skal ligge 
  • Type løsning for gående og syklende/veiprofil på ulike strekninger
  • Avkjørselsituasjonen for bestående bebyggelse
  • Plassering av busslommer
  • Løsning for vann og avløp
  • Løsninger for overflatevann
  • Omdisponering av dyrket mark og hensyn til landbruket
  • Inngrep på private boligeiendommer

 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ ble sendt kommunen 25.09.2023. Oppstartsmøte ble avholdt 1.11.2023. 
I innledende fase av planarbeidet vil det bli utarbeides en mulighetsstudie der ulike alternativer vurderes. 

Dokumenter:
Planinitiativ
Referat fra oppstartsmøte  

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Konsekvensutredning

Innenfor varslingsområde er det i Kommuneplanens arealdel for Re kommune 2015 – 2027 avsatt arealer til nåværende boligbebyggelse, LNFR-areal dvs. nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, samt ett næringsområde. Antatt planformål for denne reguleringsplanen vil være fortau, gang-/sykkelveg, veg, kjøreveg, annen veggrunn, øvrige kommunaltekniske anlegg, boligbebyggelse, næringsbebyggelse og jordbruk.

Tiltaket vurderes å være i samsvar med Forslag til revidert kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 som legges til grunn for planarbeidet. Planarbeidet er vurdert å ikke utløse prosess og utredningskravene i forskrift om konsekvensutredninger, jf. planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

 

Informasjonsmøte

Det inviteres til offentlig informasjonsmøte for grunneiere og andre interessenter den 07.12.2023 kl. 18:00. i Revetal kommunehus

 

Merknader til planoppstart

Frist for å komme med innspill til varselet om planoppstart er 31.12.2023.  Innspill kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til sonja.karlsen@norconsult.com. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID.  Innspill kan også sendes kommunen som brev; Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du kontakte Sonja Karlsen i Norconsult på e-post sonja.karlsen@norconsult.com
tlf  67 57 10 00

 

Videre behandling  

Forslagsstiller Norconsult utarbeider planforslag der alle innspill vil bli gjennomgått. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som fatter vedtak vedrørende høring og  offentlig ettersyn.  Politisk møteplan og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.