Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Halfdan Wilhelmsens alle 40, planID-3803 20220218

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler KB arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Halfdan Wilhelmsens alle 40.

 

 

Planavgrensning

 

KB Arkitekter AS varsler på vegne av Kilenhjørnet AS oppstart av detaljregulering av eiendom Halfdan Wilhelmsens alle 40 (gnr. 1008/84, 113 og 220/1 i Tønsberg kommune.

Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak og forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen.

Det ble varslet oppstart for området den 18.08.22. Planområdet er nå redusert og er på bakgrunn av dette ikke i tråd med kommunedelplan for Kilen. Det varsles derfor på nytt om oppstart av detaljregulering.

Om planområdet

Planområdet ligger på Kilen vest, er på ca. 5.4 daa og er i dag i bruk som forretning. Området er avsatt til næring, forretning og tjenesteyting i områdeplanen for Kilen vest. Planområdet ligger i hensynssone for høyspentanlegg. Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Avvik fra områdeplan

Planforslaget vil se på muligheten for å avvike fra områdereguleringens krav om felles regulering av Halfdan Wilhelmsens alle 40 og 42 og etablering av enveisregulert kjørevei (V1). Det er ønskelig at V1 reguleres med muligheter for inn- og utkjøring til Slagenveien. Planforslaget ønsker også å se på muligheten for å begrense rekkefølgekravene til det som er nødvendig for området i planforslaget.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av forretning med tilhørende infrastruktur, samt legge til rette for at området (Kilen vest) kan utvikles helhetlig.

Viktige forhold

Viktige problemstillinger som planen skal vurdere vil være adkomst til området, overvann, forurensning, trafikksikkerhet, utnyttelse, høyder, rekkefølgekrav med mer.
Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet

Plankonsulent sendte anmodning om planinitiativ den 21.03.2023.
Planinitiativet ble behandlet av UPB 28.04.2023, sak 071/23, med følgende vedtak:
«Planinitiativ for HWA 40 stoppes ikke, jamfør plan og bygningsloven §12-8, andre ledd. Kommunen kaller inn til oppstartsmøte. En god plan for å løse den trafikale situasjonen må jobbes frem».

Referat fra oppstartsmøtet

Planinitiativ

Behandling av planinitiativ 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Innspill til planoppstart

Uttalelse sendes innen 6.10.2023 via e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til paulsen@kbarkitekter.no  . Husk å markere med plannavn og planID. 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med KB Arkitekter AS v/ Mette Paulsen på mobil 905 00 299 eller på e-post paulsen@kbarkitekter.no eller forslagstiller Kilenhjørnet AS v/Geir Ove Johannessen på mobil 913 48 376 eller på e-post geir.ove@micasa.no