Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Skallevoldstranden,   planID 3803 20200198

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Skallevoldstranden,   planID 3803 20200198

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune starter opp reguleringsplanarbeid med hensikt å endre gjeldende reguleringsplan for Skallevoldstranden, planID 55023.

 

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune ønsker i samarbeid å starte opp reguleringsplanarbeid med hensikt å endre gjeldende reguleringsplan for Skallevoldstranden, planID 55023. Hensikten med planarbeidet er å vurdere endret løsning for krysset Skallevoldveien/Solliveien, vurdere trasé for gang- og sykkelvei /fortau langs Skallevoldveien, sikre fremføring, snumulighet og holdeplasser for buss samt å finne løsninger for parkering tilknyttet bruk av stranden. Frisiktsoner og midlertidig anleggsbelte skal også fastsettes.

Om planområdet

Planområdet omfatter friluftsområdet Skallevold, de tilgrensende sjøområdene, Skallevoldveien med tilgrensende deler av de private boligeiendommene fra Grusveien i syd til og med krysset med Solliveien i nordøst, samt private boligeiendommer mellom Skallevoldveien 50 og 42. I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til grøntstruktur, friluftsområde i sjø, frilufts- og turistformål, LNF formål, samferdselsformål og boligformål. Deler av planområdet ligger innenfor virkeområdet til RPR Oslofjorden.

Forslag til plangrense - Klikk for stort bildeForslag til plangrense 

Viktige forhold

Viktige vurderinger i planarbeidet vil være å finne gjennomførbare og trafikksikre løsninger for gående, syklende, kollektivtilbudet samt  parkering for brukere av området. Vedtatt trasé for gang- og sykkelvei gjennom området langs stranden skal vurderes flyttet til vestsiden av  Skallevoldveien, langs med boligbebyggelsen. Planen skal avklare løsning og bredder for gang- og sykkelvei eller fortau. Planen kan medføre behov for erverv av privat grunn langs Skallevoldveien.

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet

 

Planområdet og dokumenter i kartportalens planløsning

Skallevold 20200198 Oppstart
Tittel Publisert Type
Skallevold 20200198_Referat Oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skallevold 20200198_Referat Oppstartsmøte.pdf

 

Spørsmål kan rettes til Tønsberg kommune v/Knut Bartho Hansen (97508329/ knut.bartho.hansen@tonsberg.kommune.no) eller Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Glenn Frode Wik Lauritsen (92224841/ glenn.lauritsen@vtfk.no).

 

Merknader til planoppstart

Uttalelse sendes innen 10.10.2020 til postmottak@tonsberg.kommune.no .

Til toppen