Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Torvkvartalet, planID 3803 2023023

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Torvet 1 AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Torvkvartalet - planID 3803 2023023 – gbnr. 1002/62 med flere. Samtidig varsles forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen.

Planområde - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av næringsbebyggelsen i Torvkvartalet, både gjennom bevaring av eksisterende bebyggelse, rehabilitering og fasadeendring av eksisterende bebyggelse, riving av deler av bebyggelsen og tilføying av ny bebyggelse.

 

Om planområdet

Planområdet som er på ca. 3,2 daa og omfatter kvartalet sørøst for Torvet i Tønsberg, inkludert deler av omkingliggende gateareal. Eksisterende bebyggelse varierer i etasjehøyde fra 2 til 4 etasjer, med tårnbygg med større høyde på to hjørner av kvartalet. Bebyggelsen består i dag av arealer for både kontor, forretning og tjenesteyting.

Området er avsatt til nåværende sentrumsformål i kommunedelplan for sentrum (byplanen).

Kvartalet er uregulert, men grenser til reguleringsplanen for Møllebakken, som blant annet omfatter gateareal i Øvre Langgate, Storgaten og på torget. I forslag til ny kommuneplan (2023 – 2035) er arealets formål uendret.

 

Viktige forhold

Viktige forhold i planarbeidet er blant annet fjernvirkning, kulturminnehensyn, vann- og avløpsløsning og overvannshåndtering.

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

 

Informasjon om planarbeidet

Utvalg for plan- og bygg (UPB) behandlet planinitiativet den 25.08.2023, og fattet da følgende vedtak (sak 150/23):

«Arbeid med detaljregulering av Torvkvartalet, fremmet i planinitiativ 18.11.2022, stoppes ikke, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Viktige føringer:

  1. Tilbygget til Brannvakta, som er vernet etter byplanen, skal bevares, men kan renoveres til en akseptabel standard. Alle nødvendige tiltak på fasade og tak skal utføres i samsvar med opprinnelig
  1. Nybygg i Tjømegaten skal ha en arkitektur som gjenspeiler tradisjonell bebyggelse i samme gate, med tanke på høyder, takform, materialvalg og detaljering, herunder utforming av dører og vinduer.
  1. I bygningene kjent som den opprinnelige brannvakta (bygningsnummer 162124064) og rådhuset/bankbygget (bygningsnummer 162124021), skal nederste etasje i den delen som ligger vendt mot Torvet, være forbeholdt bevertning.
  1. Ved rehabilitering av Hvistendahlgården skal rehabiliteringen underordne seg eksisterende historisk bebyggelse gjennom arkitektur, materialbruk, form og skala.
  1. Glasstaket over deler av gårdsrommet skal ikke kunne sees fra utsiden av kvartalet.»

 

Oppstartsmøte ble avholdt 25.09.2023.

 

Dokumenter

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Behandling av planinitiativ (PDF, 903 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 802 kB)

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart.

 

Uttalelser til planoppstart

Frist for å komme med innspill til varselet om planoppstart er 15.12.2023.  Innspill kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til post@spir.no. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID. 

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Spir Arkitekter AS v/ Stine Skogheim Madsen, telefonnummer 416 94 670.