Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplaner for gang-/sykkelvei mellom Revetal sentrum og Valleåsen - Planid R10_0007 og R20_0010-E

Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplaner for gang-/sykkelvei mellom Revetal sentrum og Valleåsen - Planid R10_0007 og R20_0010-E

Tønsberg kommune varsler at det settes i gang arbeid med å oppheve eldre reguleringsplaner i kommunen (plan- og bygningsloven § /-12). Arbeidet omfatter en gjennomgang av planer som er eldre enn 1990, men også enkelte nyere planer vil bli vurdert. Kommunen vurderer å oppheve:

  • G/S-vei Velleåsen – Revetal ungdomsskole - plan ID R10_0007, vedtatt 14.2.1986
  • Reguleringsplan for G/S vei Valleåsen - plan ID R20_0010-E, vedtatt 14.11.1985

 

Kart over planområdene - Klikk for stort bildeKart over planområdene  

Hvorfor oppheves reguleringsplaner?

Kommunen starter dette arbeidet fordi mange eldre reguleringsplaner har bestemmelser som er utdatert og som ikke stemmer overens med dagens lovverk eller med føringer i kommuneplanen. Dette kan gjøre at eldre reguleringsplaner er lite egnet som styringsverktøy og som grunnlag for beslutninger i byggesaker i dag.

Hva skal vurderes?

Hoveddelen av planene som vurderes opphevet gjelder områder som er ferdig utbygget der bestemmelsene er utdatert. Men det er flere tema som er relevante å vurdere i en opphevingsprosess. Det varierer mellom ulike planer hva som er grunnen til at planen oppheves. Nedenfor er en liste over tema som blir vurdert:

  • Planområdet er ferdig utbygd
  • Planen har utdaterte krav til parkering og størrelse på garasjer
  • Planen ha mangelfulle eller ingen krav til estetikk
  • Planen mangler krav til lekeareal/lekeplasser og uteopphold
  • Planen mangler krav til utnyttelse av eiendommene, dvs hvor stor del av eiendommenes grunnflate som kan bebygges
  • Planen er foreldet eller et dårlig styringsverktøy av andre grunner
  • Arealformålet stemmer ikke overens med kommuneplanen
  • Kommuneplanens bestemmelser er bedre styringsverktøy 

I noen tilfeller er det enkelte elementer i reguleringsplanen som det er ønskelig å beholde for eksempel grøntarealer, friområder, lekeplasser og veier. Det skal gjøres en vurdering for hver enkelt plan om slike elementer skal sikres i kommuneplanens arealdel.  Kommunen ønsker innspill fra innbyggere med tanke på elementer som bør sikres og videreføres.

G/S-vei Valleåsen – Revetal ungdomsskole - plan ID R10_0007, vedtatt 14.2.1986

Reguleringsplanen omfatter trafikkareal på strekningen Revetal ungdomsskole - Valleåsen. G/S-veien i planområdet er utbygget. Det er uoverenstemmelser mellom formålsgrenser og eiendomsgrenser enkelte steder

Arealet eies av Tønsberg kommune. I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til sentrumsformål, boligformål og spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder. Dersom reguleringsplenen blir opphevet vil arealet bli avsatt til veg_nåværende i kommuneplanens arealdel.

Her finner du planen i kommunens digitale kart

Reguleringsplan for G/S vei Valleåsen - plan ID R20_0010-E, vedtatt 14.11.1985

Reguleringsplanen omfatter trafikkareal, dvs Bispeveien og G/S-vei på en strekning langs Velleåsen. G/S-veien i planområdet er utbygget. Det er uoverenstemmelser mellom formålsgrenser og eiendomsgrenser enkelte steder.

Arealet eies av Vestfold og Telemark fylkeskommune. I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til boligformål og spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder. Dersom reguleringsplanen blir opphevet vil arealet bli avsatt til veg_nåværende i kommuneplanens arealdel.

Her finner du planen i kommunens digitale kart

Gjeldende plandokumenter

Gjeldende plankart G/S-vei Valleåsen – Revetal ungdomsskole

Gjeldende bestemmelser G/S-vei Valleåsen – Revetal ungdomsskole

Gjeldende plankart Valleåsen

Gjeldende bestemmelser Valleåsen

Informasjon om planarbeidet


Arbeidet med å oppheve planer går parallelt med arbeidet med å lage en ny kommuneplanens arealdel for hele den nye kommunen.

Vedtak om oppheving av reguleringsplaner skjer samtidig med vedtak av ny kommuneplanens arealdel, da vil trafikkformålet fra opphevede planer være lagt inn i plankartet til kommuneplanen. Vedtak vil etter fremdriftsplanen før sommeren 2023.

 

Innspill til arbeidet med oppheving

Innspill kan sendes per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no. Du kan også sende innspill via skjema som ligger her:

Send uttalelse her

Frist for innspill er 31. mars 2022.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med saksbehandler Svanhild Sortland på telefon 48177757 eller epost svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no dersom du har spørsmål.

Til toppen