Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for felt H på Kaldnes, planID 3801 20230229

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Kaldnes Brygge AS oppstart av arbeid med detaljregulering av felt H på Kaldnes. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen.

planavgrensning - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av bebyggelse som skal brukes til boliger, kontor, bevertning og tjenesteyting, med tilhørende uteområder og infrastruktur.

 

Om planområdet

Planområdet ligger på Kaldnes, avgrenset av Rambergveien i nord og Kaldnesgaten i sør, og er på ca. 13,5 daa. Området brukes i dag til parkeringsplass, areal for renovasjon og gatetun. Området er avsatt til sentrumsformål i byplanen. I gjeldende reguleringsplan for Kaldnes (planID 3803 65209) er området satt av til offentlig formål, offentlig gatetun og offentlig trafikkområde. En mindre del av planområdet faller innenfor reguleringsplan for Kaldnes, delfelt M, K, N m.fl. ( planID 3803 20110035).

 

Viktige forhold

Planarbeidet skal blant annet avklare:

  • eventuelle offentlige behov for arealer innenfor planområdet
  • behov for arealer til lekeplasser, grønnstrukturer og byrom
  • fordeling av arealer til ulike bebyggelsesformål
  • boligstørrelser og boligkonsepter

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativet ble behandlet i utvalg for plan og bygg den 26.08.2023. Oppstartsmøte ble avholdt den 11.09.2023.

Planinitiativ (PDF, 4 MB)

Illustrasjoner (PDF, 17 MB)

Behandling av planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 283 kB)

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart.

 

Innspill til planoppstart

Uttalelse sendes innen 17.10.2023 via e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til chamilla@dark.no. Husk å markere uttalelsen med plannavn og planID. 

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Dark Arkitekter AS v/ Chamilla Reiersdal på e-post chamilla@dark.no eller telefon 928 66 777.