Varsel om oppstart av detaljregulering av Fv.35 Ås-Linnestad GS-vei - planID 3803 20220219

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 3-7 varsler Vestfold og Telemark fylkeskommune endring av detaljregulering av Fv.35 Ås-Linnestad GS-vei med full planprosess. 

Planavgrensning

Plannavn og planID

3803 20220219

Detaljregulering for Fv. 35 Ås-Linnestad GS-vei

 

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for endret tverrsnitt for gang- og sykkelveien, sette av økte arealer til midlertidige anleggsbelter og gjøre justeringer av kryss, avkjørsler, driftsavkjørsler og bussholdeplasser. Reguleringsendringen omfatter også ny trase for gang- og sykkelbru over Vesleelv, samt arealer til midlertidige anleggsbelter for bygging av bru og erosjonssikring i Vesleelv.

Følgende planer blir berørt av planforslaget:

 • PlanID R20_0002 - Linnestad (varslet opphevet 1.4.2023)
 • PlanID R20_0003 - Linnestad (varslet opphevet 1.4.2023)
 • PlanID 20160148 - Fv. 35 Ås-Linnestad, GS-vei-parsell Tønsberg
 • PlanID 20160038 - Fv. 35 Ås-Linnestad, GS-vei-parsell Re
 • PlanID 24002 Freste pukkverk 
 • PlanID R20_0006 - G/S vei: Valleåsen - Linnestad
 • PlanID R20_0007-G/S vei: Freste-Tønsberg grense
 • PlanID 20150118 - Næringsområde på Åskollen
 • PlanID 21009-Interkommunal vannledning
 • PlanID 20090011 Freste pukkverk nord
 • PlanID 24004 Gang- og sykkelvei langs RV35 fra Fadumveien til Freste

Om planområdet

Planområdet ligger langs Fv. 35 Bispeveien mellom Åskollen og Linnestad i Tønsberg kommune. 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte finner du her:

Planinitiativ 

Referat fra oppstartsmøte

Innspill til planoppstart

Du kan sende innspill innen 24.06.2023 per e-post til annchristine.hvatum@vtfk.no med kopi til postmottak@tonsberg.kommune.no

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune v/Ann-Christine Hvatum tlf. 470 23 498 eller e-post annchristine.hvatum@vtfk.no