Varsel om utvidet plangrense for detaljregulering av Skallevoldstranda – planid 3803 20200198

Varsel om utvidet plangrense for detaljregulering av Skallevoldstranda – planid 3803 20200198

Det ble varslet oppstart av planarbeid 4.9.2020 med frist for innspill 10.10.2020. Det kom inn mange innspill til varselet. På bakgrunn av innspillene er det vurdert at planområdet skal utvides til å omfatte Orrestien fram til Vårveien, Vårveien og Grusveien.


 

 

Varsel om utvidet plangrense for detaljregulering av Skallevoldstranda – planid 3803 20200198

 

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune har i samarbeid startet opp arbeid med endring av reguleringsplan for Skallevoldstranda planID 3803 55023.

 

Hensikt med planen

 

Hensikten med planarbeidet er å vurdere endret løsning for krysset Skallevoldveien/Solliveien, vurdere trasé for gang- og sykkelvei /fortau langs Skallevoldveien, sikre fremføring, snumulighet og holdeplasser for buss i forbindelse med etablering av et permanent kollektivtiltak for pendelruter på Skallevold, samt å finne løsninger for parkering tilknyttet bruk av stranden. Det skal også fastsettes frisiktsoner og midlertidig anleggsbelte.

 

Det ble varslet oppstart av planarbeid 4.9.2020 med frist for innspill 10.10.2020. Det kom inn mange innspill til varselet. På bakgrunn av innspillene er det vurdert at Orrestien fram til Vårveien, Vårveien og Grusveien skal innlemmes i planområdet. Hensikten med å ta med disse er å vurdere alternative traseer for gang- og sykkelvei på strekningen.

 

Informasjon om planarbeidet

 

20200198 Utvidet plangrense
Tittel Publisert Type
Skisse Varsel om oppstart

27.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200198_A 20200827 Varselskisse.pdf
Skisse Utvidet varsel

27.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200198_A 20210125 Varselskisse.pdf
Referat fra oppstartsmøte

27.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200198_A Oppstartsmøtereferat.pdf

 

Planomriss i kommunens digitale kart

Innspill til utvidet plangrense

 

Merknader til planoppstart sendes innen 15.2.2021 til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Har du spørsmål

 

Spørsmål kan rettes til Tønsberg kommune v/Knut Bartho Hansen epost: knut.bartho.hansen@tonsberg.kommune.no eller Svanhild Sortland epost: svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no.

Til toppen