Planer og dokumenter A - Å

Her er en samlet oversikt over gjeldende planer og sentrale dokumenter i Tønsberg kommune.


 

A - B - D - EFG - H - I - JK - LMN - OPR - S - T - V - U - Ø - Å

 

A

Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg - fagplan (2022-2024) (PDF, 7 MB)

Alkoholpolitisk handlingsplan (2020-2024) (PDF, 2 MB)

Anleggsplan for idrett og friluftsliv (2021-2024) (PDF, 4 MB)

Anskaffelsesstrategi (2021-2024) (PDF, 504 kB)

 

B

Barn og ungdom- Handlingsplan mot mobbing (2021) (PDF, 826 kB)

Barn og ungdom - Laget rundt barnet - Det er deg og meg! - fagplan (PDF, 3 MB)

Barnehage- og skolestrukturplan 2022-2035 (PDF, 3 MB)

Befolkningsprognose 2021 - 2035 (PDF, 3 MB)

Beredskap - Helse- og sosial beredskap (2020) (PDF, 576 kB)

Beredskap - Smittevernplan (2020) (PDF, 359 kB)

Beverplan  (2018-2022) forvaltningsplan for Re og Tønsberg (PDF, 3 MB)

Budsjett og økonomiplan (2023-2026) (PDF, 5 MB)

Byplan Tønsberg 2018-2030 samleside

Byromsstrategi for Tønsberg sentrum (PDF, 8 MB)
 

D

Digitaliseringsstrategi 2020 - 2024 (PDF, 2 MB)

 

E

E-helse og velferdsteknologi plan (2023-2024) (PDF, 505 kB)

Eiendomsstrategi for Tønsberg kommunes grunneiendom (2021-2031) (PDF, 922 kB)

Eierskapsmelding 2021 - 2024 (vedtatt mai 2021) (PDF, 5 MB)

 

F

Folkehelse - oversiktsdokument (PDF, 8 MB)

Fortettingsstrategi (vedtatt 22.05.2019) (PDF, 13 MB)

Frivillighetsplan 2023-2026 (PDF, 3 MB)

G

Gange, sykkel og kollektiv (2020) k-delplan handlingsdel (forslag) (PDF, 5 MB)

Gange, sykkel og kollektiv (2020) k-delplan hovedrapport (forslag) (PDF, 3 MB)

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum (PDF, 5 MB)

 

H

Handlingsplan for uterom på Revetal (vedtatt 14.06.2023) (PDF, 14 MB)

Handlingsplan for økt biologisk mangfold i Tønsberg (PDF, 9 MB)

Handlingsprogram for Tønsberg sentrum (PDF, 933 kB)

Havneregulativet for Tønsberg havn og gjestehavn (PDF, 2 MB)

Hjorteviltplan  (2020-2026) (PDF, 2 MB)

 

I

Idrett og friluftsliv - anleggsplan 2021-2024 (PDF, 4 MB)

 

J

Jordvernplan - Plan for vern av matjord og dyrkbar mark (PDF, 3 MB)

 

K

Klimaplanen (kommuneplanens samfunnsdel side 13) (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens handlingsdel (2022-2025) (PDF, 3 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 06.10.2021 (2021-2033) (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel og byplan samleside

Kommunikasjonsstrategi for Tønsberg kommune (2020-2024) (PDF, 644 kB)

Kvalitetsreform for eldre (2020) (PDF, 566 kB)

 

L

Leke- og aktivitetsområde - veileder for utbygging (PDF, 593 kB)

Levekårskartlegging i Tønsberg (PDF, 4 MB)

 

M

Mestring og helse - Fremtidens hjemmetjeneste - opptrappingsplan for hjemmetjenesten i Tønsberg kommune (2023-2026) (PDF, 2 MB)

Mestring og helse - Plan for oppfølging og utvikling av tjenester til personer med utviklingshemming i Tønsberg kommune (2024-2027) (PDF, 2 MB)

Mobilitetsplan for Tønsberg sentrum (08.09.21) (PDF, 4 MB)

 

N

Næringsplanen - strategisk næringsplan for Tønsberg og Re (2017) (PDF, 790 kB)

Nærdmokratiordninger (2019) kortversjon (PDF, 129 kB)
 

O

Overvannsveiledere

Overvannshåndtering i Tønsberg sentrum (PDF, 45 MB)

Opptrappingsplan for ikke-vedtaksbaserte dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende i Tønsberg kommune (2023-2026) (PDF, 3 MB)

 

P

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 (PDF, 2 MB)

Planprogram kommuneplanens arealdel 2023-2035 (PDF, 933 kB)

Planstategi 2020-2024 (PDF, 3 MB)

Psykisk helse og rusforebygging 2022-2024 (PDF, 2 MB)

 

R

Reguleringsplaner

 

S

Selvmordsforebygging - handlingsplan 2022-2026 (PDF, 905 kB)

Sem lokalsenter -veiledende plan for offentlige rom (2019) (PDF, 4 MB)

Skole - Leseplan for Tønsbergskolen (juni 2023) (PDF, 685 kB)

Skole - Rammeverk for skolenes forebyggende plan (2022) (PDF, 2 MB)

 

T

Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2024

Tønsberg sentrum - Byromstrategi (2017) (PDF, 8 MB)

Tønsberg sentrum "Byplan"(2018-2030) - plankart (PDF, 7 MB)

Tønsberg sentrum "Byplan"(2018-2030) - bestemmelser (PDF, 2 MB)

Tønsberg sentrum - Handlingsprogram for sentrum (HPS) (2019) (PDF, 933 kB)

 

U

Ungdatarapport 2021 - ungdomsskolen (PDF, 2 MB)

Ungdatarapport 2021 - mellomtrinnet (PDF, 768 kB)

 

V

VA - hovedplan for vann- og avløpstjenester 2022-2033 (PDF, 5 MB)

Vear, Hogsnes og Firingen (2019) - Mulighetsstudie (PDF, 30 MB)

Vestfoldbanen - intercity

Veteranplan for Tønsberg kommune (2023-2024) (PDF, 2 MB)

 

Ø

Økonomiplan og budsjett (2023-2026) (PDF, 5 MB)

 

Å

Årsmelding 2020 (PDF, 3 MB)

Årsmelding 2020 - kortversjon (PDF, 173 kB)