Planprogram

Planprogram

Tønsberg kommune skal lage en ny og felles arealdel for kommunen. Den nye arealdelen skal sikre at vi utvikler våre arealer slik at vi når vedtatte mål for Tønsberg-samfunnet i 2033.

Les fastsatt planprogram her  (PDF, 892 kB)

Viktige innsatsområder for kommunen i denne perioden

  • sørge for klima- og miljøvennlig vekst og utvikling
  • bidra til helsefremmende, inkluderende og trygge lokalsamfunn
  • styrke Tønsberg som et attraktivt og urbant by- og regionsenter
  • ivareta vår historie og kulturarv
  • samarbeide med innbyggere, næringsliv, frivillighet, forskningsmiljøer, nabokommuner og regionale myndigheter

Innsatsområdet Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling er valgt som hovedtema, fordi arealdelen er et av kommunens viktigste verktøy for omstilling til lavutslippssamfunn. Arealbruksendringer og optimalisering av bestemmelser og retningslinjer skal sikre at vi kan nå vedtatt mål om å redusere klimagassutslipp med 60 % i Tønsberg innen 2030. 

Arbeidet med å lage ny arealdel skal skje i henhold til krav i plan- og bygningsloven §§ 11 –12-13. Målet er å vedta en ny arealdel for Tønsberg kommune før sommeren 2023.

Behandling av planprogram

Kommunestyret har fastsatt et planprogram som beskriver hvilke temaer som inngår og hvordan arbeidet er organisert.

Se saksfremlegget som var til behandling i kommunestyret 20. april her.

Til toppen