Se arealinnspill

Bilde av mann som holder et fremlegg - Klikk for stort bilde

Vi åpnet opp for at private aktører kunne sende inn innspill til ny arealbruk i tråd med føringene og planbehovet, slik det er beskrevet i planprogrammet som nå er på høring. Her kan du se presentasjoner av innspillene.

Se innspillene fra private aktører

Se opptak av møtet på Støperiet 24. mars. 

Se opptak av møtet på kommunehuset på Revetal 

Se opptak av møtet på Tønsberg rådhus 24. april.

Se opptak av møtet på Tønsberg rådhus 11. mai. 

 

I kartløsningen kan du se hvilke arealer som er omfattet av innspillene som har kommet inn. Åpne menyen på venstre side og velg «Kommuneplan under arbeid».

 

Se opptak av fagdagen om kommuneplanens arealdel 30. mars 2023

30 mars inviterte administrasjonen kommuneplanutvalget og utvalg for plan og bygg til møte for å presentere kommunedirektørens foreløpige tanker om innspillene til kommuneplanens arealdel. 
Se møtet i opptak her. 

Se opptak av fagdagen om kommuneplanens bestemmelser 13. april 2023

Føringene for arealinnspill

De viktigste føringene for vurdering av arealinnspill er at de bygger opp om vedtatt by- og senterstruktur. I tillegg bør man kunne svare nei på følgende spørsmål:

  • Ligger arealinnspillet på dyrka eller dyrkbar mark?
  • Kommer utbyggingen i konflikt med viktige natur- eller turområder?
  • Vil en utbygging føre til uforholdsmessige kostnader for enten sosial eller teknisk infrastruktur?

Det gis i planprogrammets kapittel 5 informasjon om hvordan kommunen vil vurdere arealinnspillene som sendes inn.  Det er viktig å sette seg inn i kommunens forventninger og krav til arealinnspill, slik at privatpersoner eller firmaer ikke bruker unødige ressurser på innspill som strider vesentlig mot kommunens vedtatte arealpolitikk.

Det legges opp til en prosess der arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med ønsket utvikling avvises tidlig i prosessen.

Fristen for å komme med arealinnspill var 22. februar 2022 og har nå gått ut.