Høring av planprogram

Høring av planprogram

Tønsberg kommune skal lage en ny og felles arealdel for kommunen. Den nye arealdelen skal sikre at vi utvikler våre arealer slik at vi når vedtatte mål for Tønsberg-samfunnet i 2033.

Les forslaget til planprogrammet her  (PDF, 813 kB)

Viktige innsatsområder for kommunen i denne perioden

  • sørge for klima- og miljøvennlig vekst og utvikling
  • bidra til helsefremmende, inkluderende og trygge lokalsamfunn
  • styrke Tønsberg som et attraktivt og urbant by- og regionsenter
  • ivareta vår historie og kulturarv
  • samarbeide med innbyggere, næringsliv, frivillighet, forskningsmiljøer, nabokommuner og regionale myndigheter

Innsatsområdet Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling er valgt som hovedtema, fordi arealdelen er et av kommunens viktigste verktøy for omstilling til lavutslippssamfunn. Arealbruksendringer og optimalisering av bestemmelser og retningslinjer skal sikre at vi kan nå vedtatt mål om å redusere klimagassutslipp med 60 % i Tønsberg innen 2030. 

Arbeidet med å lage ny arealdel skal skje i henhold til krav i plan- og bygningsloven §§ 11 –12-13. Målet er å vedta en ny arealdel for Tønsberg kommune før sommeren 2023.

Høring av planprogram

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver hvilke temaer som inngår og hvordan arbeidet er organisert. Planprogrammet finner du på kommunens nettsider her. Har du eller din organisasjon innspill til prioriterte planoppgaver, utredninger, vurderinger og medvirkningsprosesser beskrevet her, kan du sende oss en høringsuttalelse.

Høringsuttalelser til planprogrammet merkes med saksnummer «21/12170» og sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Les forslaget til planprogram her.  (PDF, 813 kB)

Høringsfrist er 22. februar 2022.

Til toppen