Eierskap og samarbeid

Kommunens eierinteresser og samarbeidspartnere.

Aksjeselskaper


Interkommunale selskaper


Kommunalt oppgavefellesskap (nå § 27-selskaper)


Interkommunalt samarbeid

 

Eierskapsmelding

Kommunestyret vedtok i mai 2021 «Eierskapsmelding 2021 – 2024

Eierskapsmelding 2021 - 2024 (vedtatt mai 2021) (PDF, 5 MB)


Prinsipper for eierstyring i Tønsberg kommune

  • For selskaper der Tønsberg kommune er eier, skal selskapene be om kommunestyrets syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse.
  • Tønsberg kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og i møter med selskapene.
  • Det skal være åpenhet knyttet til Tønsberg kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet.
  • Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet/foretaket og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets/foretakets ledelse på vegne av eierne. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. Det skal tilstrebes å benytte valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.
  • Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.
  • Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.
  • Normer og verdier skal være i tråd med kommunens etiske retningslinjer.
  • Selskapene skal ha et internkontrollsystem med risikovurdering av egen virksomhet.