Kommunal samfunnssikkerhet og beredskap

Kort fortalt

 • Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta velferden, sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.
 • Hensikt med kommunal samfunnssikkerhet og beredskap er å legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn.

flammer og røyk - Klikk for stort bilde 

Hvordan du kan varsle om alvorlige og store hendelser

Ring legevakten på telefon 116117. Vakthavende på legevaktsentralen innhenter relevante opplysninger om hendelsen og ringer til kommunens kriseledelse etter en fast liste. 


Ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder

Alle kommuner kan bli rammet av alvorlige hendelser som kan få omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger. For eksempel er samfunnsviktige funksjoner som vann- eller strømforsyning sårbare overfor ekstraordinære belastninger. 

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. I en beredskapssituasjon skal kommunen løse oppgaver som er forskjellig fra kommunens vanlige gjøremål. Samtidig skal ordinær drift opprettholdes.

Kommunen skal

 • ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.
 • påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, både innen egne ansvarsområder og ovenfor andre leverandører av viktige funksjoner. 
 • samordne på tvers av sektorene i kommunen 
 • være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører 
 • ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser
 • ha beredskapsplaner for å håndtere dette.


Tønsberg kommunes beredskapsplan

Den kommunale kriseledelsen

Når det inntreffer en stor ulykke eller en annen alvorlig hendelse vil kommunedirektøren beslutte at kriseledelse etableres. Den kommunale kriseledelsen arbeider alltid som et supplement til de ordinære redningsressursene som politi, brann, ambulanse, sivilforsvar og eventuelt forsvar. I krisesituasjoner har kriseleder fullmakt til å iverksette de kommunale tiltak som er nødvendige.

Kriseledelsens faste medlemmer

 • Ordfører
 • Kommunedirektør (leder)
 • Kommunalsjef Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte
 • Kommunalsjef Mestring og helse
 • Kommunalsjef Eiendom og tekniske tjenester
 • Kommunalsjef Oppvekst og læring
 • Kommuneoverlege

Ved store hendelser er det legevaktsentralen i Tønsberg som vurderer og håndterer varsling til kommunen. Ring legevakten på telefon 116117 hvis du vil varsle om en stor og alvorlig hendelse.